Rezultāti

ESF līdzfinansētās darbības programmas (DP) “Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros sniegts atbalsts izglītības un zinātnes attīstībai, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšanai Latvijā. DP rezultāti ir veiksmīgāki nekā plānoti, ņemot vērā lielāku piesaistīto nacionālo finansējumu, vienlaikus nodrošinot potenciālu ilgtermiņa ietekmei.

ERAF līdzfinansētajā DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” vairums rezultātu ir pārsnieguši plānotās vērtības papildus piesaistītā gan nacionālā publiskā, gan privātā finansējuma dēļ, nodrošinot būtisku stimulu uzņēmējdarbības, zinātnes un inovāciju vides pievilcībai un “sazobei” turpmākai attīstībai augstākā līmenī.

Savukārt ERAF un KF līdzfinansētāja DP “Infrastruktūra un pakalpojumi”, piesaistot lielāku nacionālo finansējumu, ievērojami uzlabota pamata infrastruktūra un pakalpojumu pieejamība, nodrošinot pievilcību turpmākai tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju labklājības veicināšanai, koncentrējoties īpaši uz ilgtspējīgu attīstību.

Detalizēta informācija un skaidrojumi par ietekmes, konteksta, iznākuma un rezultāta rādītājiem ir atrodami darbības programmu noslēguma ziņojumu projektu pielikumos:

Infografikā zemāk aplūkojami 2007.-2013.gada plānošanas periodā sasniegtie rādītāji, kas atspoguļo ES fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Infografika ES fondu ieguldījuma rezultātiem 2007.-2013. periodā