Kohēzijas politikas fondi

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

Jaunā kohēzijas politika

No 10,5 miljardiem eiro, kas būs pieejami Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā, 4,24 miljardi eiro atvēlēti kohēzijas politikas programmām (Eiropas Sociālais fonds + (ESF+), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)).

2021.–2027. gadā Eiropas Savienības (ES) investīcijas Latvijā tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī:

  1. Viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai, digitalizācijai un digitālajiem savienojumiem;

  2. Zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība;

  3. Ciešāk savienota Eiropa– droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstība;

  4. Sociāla un iekļaujoša Eiropa – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana;

  5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa - ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība;

  6. Pāreja uz klimatneitralitāti – ieguldījumus sociālo un vides seku mazināšanai visvairāk skartajos reģionos.

Informācija par ES fondu plānotajām projektu atlasēm un to indikatīvo laika grafiku var skatīt šeit.

Ieguldījumi koncentrēsies uz pirmo un otro mērķi. Šīm prioritātēm tiks piešķirti 65–85 % ERAF un Kohēzijas fonda resursu atkarībā no dalībvalstu relatīvās labklājības.

Par ES Kohēzijas politikas fondu vadību Latvijā atbild ES fondu vadošā iestāde - Latvijas Republikas Finanšu ministrija.