Atbalsts lauksaimniecībai, lauku attīstībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

Latvija saņem finansējumu Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ietvaros, šos fondus administrē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Lai saņemtu finansējumu no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF), Latvija ir izstrādājusi un EK apstiprinājusi Programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam. Tā paredz atbalstu trīs EJZAF regulas prioritātēm: 

 1. Veicināt ilgtspējīgu zvejniecību un ūdens bioloģisko resursu atjaunošanu un saglabāšanu; 

 2. Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbību, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu ES; 

 3. Sekmēt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijā un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienas attīstību. 

Par ES atbalstu zivsaimniecībai vairāk uzziniet Zemkopības ministrijas tīmeļvietnē.

Lai nodrošinātu Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) finansējuma apguvi, Latvija ir izstrādājusi un 2022. gada 11. novembrī EK apstiprinājusi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.–2027. gadam (KLP SP).  

Latvijas izstrādātais KLP SP kopumā sniegs ieguldījumu deviņos ES Kopējās lauksaimniecības politikas specifisko mērķos, kas ietver:

 1. Palielināt konkurētspēju;

 2. Nodrošināt taisnīgus ienākumus;

 3. Varas līdzsvaru pārtikas ķēdē;

 4. Mazināt klimata pārmaiņas;

 5. Vidrūpi;

 6. Plaukstošus lauku apvidus;

 7. Saglabāt ainavas un bioloģisko daudzveidību;

 8. Atbalstīt paaudžu nomaiņu;

 9. Aizsargāt pārtikas un veselības kvalitāti;

Kā arī sekmēt horizontālo mērķi - zināšanas, konsultācijas, inovācijas. 

Par ES atbalstu zivsaimniecībai vairāk uzziniet Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.