Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) ir viens no ES galvenajiem instrumentiem, lai atbalstītu reģionus saistībā ar to pārkārtošanos uz klimatneitralitāti. Tā līdzekļi tiks galvenokārt izmantoti, lai pārorientētu dedzināmās kūdras sektoru, līdz 2030. gadam aizliedzot kūdru izmantot kā kurināmo. TPF palīdz sniegt reģioniem un  to iedzīvotājiem iespēju risināt jautājumus saistībā ar sociālajām, nodarbinātības, ekonomiskajām problēmām un vides sekām, ko rada pārkārtošanās uz 2030. gadam izvirzītajiem ES enerģētikas un klimata mērķrādītājiem un uz klimatneitrālu ES ekonomiku (līdz 2050. gadam saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem). Lai saņemtu TPF finansējumu, Latvija ir izstrādājusi un EK apstiprinājusi Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu, kas izklāsta pārkārtošanās procesu un nosaka, kuras teritorijas pārejā klimatneitralitāti ir skartas vissmagāk un kur jākoncentrē TPF atbalsts. 

Tā galvenais mērķis ir mīkstināt pārkārtošanās ietekmi, finansējot vietējās ekonomikas diversifikāciju un modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Lai sasniegtu šo mērķi, ar Taisnīgas pārkārtošanās fonda palīdzību tiek atbalstītas investīcijas tādās jomās kā:

  • digitālā savienojamība,

  • tīras enerģijas tehnoloģijas,

  • emisiju samazināšana,

  • rūpniecisko zonu atjaunošana,

  • darba ņēmēju pārkvalificēšana un tehniskā palīdzība.

Taisnīgas pārkārtošanās fonds tiek īstenots saskaņā ar dalītas pārvaldības noteikumiem, kas nozīmē ciešu sadarbību ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm. Lai varētu saņemt Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalstu, dalībvalstīm ir jāiesniedz taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni. Šajos plānos nosaka konkrētas intervences jomas, pamatojoties uz pārkārtošanās izraisīto ekonomisko un sociālo ietekmi. Plānos jo īpaši jāņem vērā paredzamais darbvietu zudums un rūpniecisko iekārtu ražošanas procesu ar visaugstāko siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāti pārveidošana.