React-EU

Logo ansamblis: Finansē Eiropas Savienība (ES karogs) un Nacionālais attīstības plāns 2027

REACT-EU papildu finansējums mērķēts uz tām nozarēm, kam paredzama izšķiroša nozīme, lai Latvijas ekonomikas atlabšana būtu stabila. Piemēram, investīcijas darbvietu saglabāšanai, atbalsts jaunu darbvietu radīšanai, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī veselības nozares stiprināšanai. Šis atbalsts pieejams dažādām ekonomikas nozarēm, arī smagi skartajām tūrisma un kultūras nozarēm. Papildus piešķirtais atbalsts tiks izmantots arī investīcijām Eiropas zaļā kursa un digitālās pārkārtošanās pasākumos. Īpašs uzsvars vērsts uz pasākumiem klimata jomā, kam atbilstoši REACT-EU regulai novirzāms noteikts finansējuma apjoms. Tas stiprinās apjomīgās investīcijas, kas minētajās jomās jau pašlaik tiek veiktas ES kohēzijas politikas ietvaros.

REACT-EU instrumentam ES līmenī paredzēti 50,6 miljardi eiro, kas būs pieejami 2014.–2020. gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, kā arī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, faktiski sniedzot papildu iespējas 2014.–2020. gada plānošanas perioda ietvaros īstenotajām darbībām. Šie papildu līdzekļi tiks piešķirti 2021. un 2022. gadā izdevumu veikšanai līdz 2023. gada beigām.

Latvijai garantētais 2021. gada REACT-EU piešķīrums ir 209 989 210 eiro, bet 2022. gada piešķīruma apjoms apmēram 62 010 790 miljoni eiro ir indikatīvs. Finanšu ministrija ir ierosinājusi darbības programmā REACT-EU ietvaros plānotiem pasākumiem noteikt 85% REACT-EU līdzfinansējuma likmi un 15% nacionālo līdzfinansējumu (valsts un pašvaldību budžets, kā arī privātais līdzfinansējums),  dodot iespēju īstenot apjomīgākas investīcijas vai sniegt atbalstu vairāk projektiem.

REACT-EU ir iniciatīva, ar kuru EK turpina un paplašina 2020. gada pavasarī pieņemto investīciju iniciatīvu pandēmijas krīzes pārvarēšanai. Ar to ES centās mobilizēt visus esošos ES budžeta resursus, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībvalstīm tūlītējai reaģēšanai uz koronavīrusa krīzi un tās ilgtermiņa ietekmi.