Iekšējās drošības fonds, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Finansiālā atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai

Logo ansamblis: Līdzfinansē Eiropas Savienība, Nacionālais attīstības plāns 2027

Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošie ES fondi ir vērsti uz pasākumiem patvēruma, migrācijas un trešo valstu valstspiederīgo integrācijas, integrētas robežu pārvaldības un iekšējās drošības jomā, palīdzot ES dalībvalstīm risināt pieaugošās problēmas šajās politikas jomās. 

Iekšējās drošības fonda (IDF) mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību ES, jo īpaši apkarojot terorismu un radikalizāciju, smago un organizēto noziedzību un kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus. Ar fonda atbalstu tiek atbalstīti pasākumi, lai uzlabotu informācijas apmaiņu, pastiprinātu pārrobežu sadarbību, tostarp kopīgas operācijas cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, un stiprinātu spējas novērst un apkarot noziedzību. 

Iekšlietu ministrija ir IDF 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadošā iestāde. Plašāku informāciju par IDF lūdzu skatiet Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) mērķis ir palīdzēt efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas un īstenot, stiprināt un attīstīt kopējo patvēruma politiku un kopējo imigrācijas politiku, reaģējot uz pieaugošajām migrācijas problēmām. 2021.-2027. gada periodam tajā noteikti četri konkrēti mērķi: patvēruma politika, likumīga migrācija un integrācija, neatbilstīga migrācija un atgriešana, kā arī solidaritāte un atbildības dalīšana starp dalībvalstīm. 

Iekšlietu ministrija ir PMIF 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadošā iestāde, savukārt Kultūras ministrija – deleģētā iestāde integrācijas jautājumos.

Plašāku informāciju par PMIF lūdzu skatiet Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē, kā arī Kultūras ministrijas tīmekļvietnē.

Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (IRPVP) mērķis ir izveidot spēcīgu un modernu Latvijas ārējās robežas drošību, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni Eiropas Savienībā. Papildus plānots modernizēt kopējo vīzu politiku ar mērķi atvieglot likumīgo ceļošanu un novērst migrācijas un drošības riskus.
Iekšlietu ministrija ir IRPVP 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadošā iestāde. Plašāku informāciju par IRPVP lūdzu skatiet Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Ziņas par IDF, PMIF un IRPVP īstenošanu lūdzu skatiet šeit.