Iekšējās drošības fonds, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Finansiālā atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai

Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošie ES fondi ir vērsti uz pasākumiem patvēruma, migrācijas un trešo valstu valstspiederīgo integrācijas, integrētas robežu pārvaldības un iekšējās drošības jomā, palīdzot ES dalībvalstīm risināt pieaugošās problēmas šajās politikas jomās. 

Iekšējās drošības fonda (IDF) mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību ES, jo īpaši apkarojot terorismu un radikalizāciju, smago un organizēto noziedzību un kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus. Ar fonda atbalstu tiek atbalstīti pasākumi, lai uzlabotu informācijas apmaiņu, pastiprinātu pārrobežu sadarbību, tostarp kopīgas operācijas cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, un stiprinātu spējas novērst un apkarot noziedzību. 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) mērķis ir palīdzēt efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas un īstenot, stiprināt un attīstīt kopējo patvēruma politiku un kopējo imigrācijas politiku, reaģējot uz pieaugošajām migrācijas problēmām. 2021.-2027. gada periodam tajā noteikti četri konkrēti mērķi: patvēruma politika, likumīga migrācija un integrācija, neatbilstīga migrācija un atgriešana, kā arī solidaritāte un atbildības dalīšana starp dalībvalstīm. 

Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (finansiālā atbalsta instruments) mērķis ir izstrādāt un īstenot spēcīgu un efektīvu Eiropas integrēto robežu pārvaldību pie ārējām robežām, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni ES, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā.