Plānošana

ES fondu plānošana ir ES fondu ieviešanai nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana atbilstoši Eiropas Komisijas regulām un vadlīnijām, kā arī Latvijas normatīvajiem aktiem. Galvenie ES fondu plānošanas dokumenti ir Partnerības līgums un Darbības programma. 

ES fondu vadību nodrošina vadošā iestāde, savukārt stratēģisko plānošanu un plānošanas dokumentu izstrādi nodrošina Finanšu ministrijas ES fondu Stratēģijas departaments ciešā sasaistē ar citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm.