Noderīga informācija projektu īstenotājiem

Par izdevumu revīzijām

Revīzijas iestāde savu darbu veic ar mērķi – noskaidrot, vai veiktie izdevumi ir likumīgi un atbilstoši, lai tos apmaksātu no ES fondu līdzekļiem. Mērķa sasniegšanai auditori projektu revīziju laikā ir tiesīgi pārbaudīt visu ar projektu saistīto dokumentāciju un ierasties pārbaudē uz projekta īstenošanas vietu (Turpmāk – PPĪV).

Lai samazinātu administratīvo slogu, kas gulstas uz auditējamo institūciju, Revīzijas iestādei tiek nodrošināta piekļuve informācijas sistēmām, kurās finansējuma saņēmēji ievieto izdevumus pamatojošos dokumentus. Gadījumos, kad pilnīgi visa informācija ir ievietota sistēmās, auditori neprasa vēlreiz šos dokumentus sagatavot nosūtīšanai un nosūtīt Revīzijas iestādei. Gadījumā, ja auditors pieprasa dokumentu, kas jau ir bijis ielādēts sistēmā, auditējamais ir aicināts norādīt precīzi uz vietu sistēmā, kur šie dokumenti ir pieejami.

Par informācijas apmaiņu starp auditējamo institūciju un Revīzijas iestādi katrā auditā tiek panākta individuāla vienošanās atbilstoši institūcijas tehniskajām iespējām.

PPĪV tiek veikta ar mērķi gūt pārliecību par to, ka dokumentos atspoguļotā informācija atbilst faktiskajai situācijai un grāmatvedības reģistriem. Pārbaudes laikā auditors pieprasīs uzrādīt projekta ietvaros iegādātās iekārtas, materiālus, preces utml. Faktiski dzīvē uzrādītie objekti tiks salīdzināti ar projekta dokumentācijā norādīto un iestādes vai uzņēmuma pamatlīdzekļu uzskaitē pieejamo informāciju. Visbiežāk PPĪV tiek iepriekš plānotas un par to tiek paziņots, vienojoties par tikšanās laiku, lai PPĪV laikā būtu iespējams satikt arī atbildīgās personas, kas spēj sniegt informāciju par projekta ieviešanu. Tomēr izņēmuma gadījumā pārbaude var būt arī bez brīdinājuma vai sniegts ļoti mazs laiks, lai tai sagatavotos.

Audita laikā tiek gūta pārliecība, ka:

  • projekta ietvaros veiktie grozījumi neietekmē projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem;

  • projekta ietvaros Eiropas Komisijai deklarētie izdevumi ir attiecināmi, atbilst grāmatvedības dokumentācijai un pamatojošiem dokumentiem, kas nodrošina pienācīgas revīzijas liecības;

  • publiskā līdzfinansējuma apmaksa ir veikta saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu – atbilstošā laikā un apmērā;

  • projekts tiek īstenots saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, tajā skaitā attiecībā uz projekta rezultatīvo un iznākuma rādītāju sasniegšanu, un nepastāv dubultā finansējuma risks, kā arī finansējuma saņēmējs nodrošina vienlīdzīgu iespēju un vides prasību ievērošanu;

  • finansējuma saņēmējs nodrošina publicitātes prasību ievērošanu atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem;

  • finansējuma saņēmējs nodrošina ES un LR normatīvo aktu prasību ievērošanu iepirkumu jomā;

  • projekta ietvaros tiek ievērotas komercdarbības atbalsta prasības.

Pēc revīzijas auditors var konstatēt trūkumus un izteikt ieteikumus to novēršanai. Katram ieteikumam tiek nozīmēts atbildīgais par tā ieviešanu un dots termiņš, kurā trūkums ir jānovērš. Trūkumam var būt finansiāla ietekme, kas nozīmē līdzekļu atmaksu, bet tas var būt arī bez finansiālas ietekmes, piemēram, ar aicinājumu uzlabot procedūras, veikt līguma grozījumus utml. Tāpat var būt izteikts arī apstākļa akcentējums, kas ir neformāls Revīzijas iestādes aicinājums veikt uzlabojumus, kam parasti nav finansiālas ietekmes. Apstākļa akcentējums visbiežāk norāda uz risku, kuram nākotnē var iestāties finansiāla ietekme, tāpēc tā ieviešana būtu jāuztver tik pat nopietni kā formāls ieteikums. Par katru konstatējumu CFLA un citām iesaistītajām pusēm tiek sniegta iespēja izteikt savus komentārus vai skaidrojumus ziņojuma projekta saskaņošanas laikā. Pēc sniegto komentāru izvērtēšanas un saskaņošanas procedūras, revīzijas rezultāti tiek iekļauti revīzijas ziņojumā, kas tiek nosūtīts visām iesaistītajām pusēm.