Izvērtēšanas plāns

ES fondu izvērtēšanas plānu 2021.-2027. gadam sagatavo Finanšu ministrija un tajā ir atrunāta kārtība un norādītas institūcijas, kas iesaistītas izvērtēšanas plānošanā, organizēšanā, veikšanā, kvalitātes uzraudzībā, izvērtējumu ieteikumu ieviešanā, rezultātu publicēšanā un informēšanā.

Izvērtēšanas plānā ietverti arī plānotie izvērtējumi, ar kuru palīdzību tiks noskaidrota katra ES fondu programmā 2021. – 2027.gadam iekļautā prioritārā virziena veikto investīciju ietekme uz sabiedrību un tautsaimniecību (noslēguma jeb ex-post izvērtējumi).

ES fondu un Kohēzijas fonda izvērtēšanas plāns 2021. – 2027. gadam

ES fondu 2014.-2020. perioda izvērtēšanas plāns

Ikgadējie plāni - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

ES fondu 2007.-2013. perioda izvērtēšanas plāns