2014. - 2020. gada plānošanas periods

2014. – 2020.gada plānošanas perioda ex-post izvērtējumi

Prioritārais virziens (PV)

Izvērtējuma nosaukums

Izpildītājs

Izstrādes laiks

1.PV

2014.–2020. gada ES fondu ieguldījumu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju atbalsta pasākumu noslēguma izvērtējums

Kopsavilkums

Summary

SIA “CSE COE”

2023.gada jūlijs - 2024.gada aprīlis

2.PV

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieguldījumu IKT- pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu atbalsta pasākumu noslēguma izvērtējums

Kopsavilkums

Prezentācija (PPTX)

SIA “CETERA”

2023. gada maijs – 2023. gada decembris

3.PV

ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” noslēguma izvērtējums

Ziņojuma prezentācija

SIA “ERNST & YOUNG BALTIC”

2023.gada janvāris - 2023.gada oktobris

4.PV

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” investīciju izvērtējums

Kopsavilkums

SIA “CSE COE”

2021.gada septembris – 2022.gada jūnijs

5.PV

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.prioritārā virziena ''Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte'' noslēguma izvērtējums

Kopsavilkums

Kartes

Personu apvienība SIA “AC KONSULTĀCIJAS” un SIA “Konsorts”

2024.gada janvāris - jūlijs

6.PV

ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda investīciju ietekmes uz ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību izvērtējums

Kopsavilkums

Prezentācija

SIA “Konsorts”

2023.gada marts - 2023.gada novembris

7.PV

ES fondu ieguldījumu ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē 2014. – 2020. gada plānošanas periodā lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums

Kopsavilkums

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”

2021.gada decembris – 2022.gada septembris

8.PV

Noslēguma izvērtējums par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” 8. prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”

Kopsavilkums

SIA “CSE COE”

2022.gada septembris - 2023.gada jūnijs

9.PV

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” noslēguma izvērtējums

Kopsavilkums

SIA “Civitta Latvija”

2023.gada marts - 2023.gada decembris

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda tematiskie izvērtējumi

N.p.k.
Nosaukums, dokuments
Izpildītājs
Izstrādes laiks

1.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālo atstumtību izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Kopsavilkums

Pielikumi

SIA “Oxford Research Baltics” sadarbībā ar biedrību “Vieglās Valodas Aģentūra

2020.gada aprīlis – 2021.gada marts

2.

Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē

Kopsavilkums

Pielikumi

Personu apvienība "SIA "CSE COE" un SIA "Safege Baltija"

2019.gada oktobris – 2020.gada maijs

3.

Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums

Kopsavilkums

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Science”

2019.gada oktobris – 2020.gada maijs

4.

Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums

Anotācija

Pielikumi

SIA “Enviroprojekts”

2019.gada janvāris - decembris

5.

Noslēguma izvērtējums “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme"

Kopsavilkums

SIA “Ernst & Young Baltic”

2018.gada augusts - 2019.gada marts

6.

Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā

Kopsavilkums

Pielikums

Baltic Institute of Social Sciences

2018.gada septembris - 2019.gada marts

7.

Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums. Iepirkuma identifikācijas Nr. FM2016/30 (IZV)

Kopsavilkums

SIA "Ernst & Young Baltic" 

2016.gada septembris -decembris