Izvērtēšana

ES fondu izvērtēšanu veic, lai novērtētu ES fondu ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību.

ES fondu izvērtēšana nodrošina pierādījumu bāzi, kas balstīta uz iepriekšējo ES fondu periodu pieredzi Latvijā un citās ES valstīs. Izvērtējumu rezultāti ļauj efektīvi plānot un veikt tādus ES fondu ieguldījumus, kas vērsti uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, kā arī uzlabot ES fondu ieguldījumu kvalitāti, efektivitāti un atbilstību reālajām vajadzībām.

Izvērtēšanas funkciju nodrošina Finanšu ministrija, nozaru ministrijas un par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas.

Kārtību, kādā Finanšu ministrija nodrošina izvērtēšanu, nosaka Ministru kabineta noteikumi: "Nr. 770 Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu."

Praktiski ieteikumi Eiropas Savienības investīciju izvērtēšanai skatāmi šeit.

Lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības izvērtēšanas jautājumos informācija atrodama Zemkopības ministrijas mājaslapā šeit.

Visu valsts pasūtīto pētījumu publikāciju datu bāze (uztur Pārresoru koordinācijas centrs)

ES dalībvalstu veikto izvērtējumu datubāze (uztur Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts)