2007. - 2013. gada plānošanas periods

Pasūtītie pētījumi no ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējuma
N.p.k.
Nosaukums, dokuments
Izpildītājs
Izstrādes laiks

1.

8.2.1. SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” paplašinātais sākotnējais novērtējums”. Iepirkuma identifikācijas Nr. FM2016/56 (IZV)

Pielikumi

SIA "Jaunrades laboratorija"  

2017. gada marts - jūlijs

2.

2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība” un “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ieguldījumu zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstam izvērtējums”

PS FIDEA Technopolis

2017. gada janvāris - decembris

3.

ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana

Pielikumi

SIA “CSE COE”

2017.gada novembris – 2018. gada jūnijs

4.

Noslēguma izvērtējums “Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”

Kopsavilkums

SIA “Ernst & Young Baltic”

2017.gada septembris – 2018. gada jūnijs

5.

ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana

Anotācija

SIA “PricewaterhouseCoopers”

2017.gada novembris – 2018. gada jūnijs

6.

Noslēguma ziņojums “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”

Kopsavilkums

SIA “Oxford Research Baltics”

2018.gada janvāris - decembris

7.

2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums

Kopsavilkums

Ieguldījums kultūrvidē

Pielikumi

SIA “Enviroprojekts” sadarbībā ar SIA “CSE COE”

2018. gada augusts – 2019. gada februāris

8.

3.2.2.3. aktivitātes "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" izvērtējums

Kopsavilkums

SIA “Cetera”

2018.gada augusts - 2019.gada novembris

9.

ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu pilsētvidē lietderības un ietekmes izvērtējums

Anotācija

Pielikumi

VARAM sadarbībā ar FM

2018.gada janvāris - 2019.gada novembris

ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda izvērtējumi

N.p.k.

Temats

Izpildītājs

Izstrādes laiks

1.

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ieviešanas ietekmes izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā

SIA "SAFEGE Baltija"

2014. g. augusts – 2015. g. oktobris

2.

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes " Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" izvērtējuma ziņojums

Finanšu ministrija un Eiropas Komisijas ietekmes novērtēšanas pētniecības centrs (Centre for Research on Impact Evaluation)

01.01.2014. - 11.03.2015.

3.

Pētījums par izvērtējuma veikšanu un metodikas par vienkāršoto izmaksu (vienotās likmes (flat-rate), standarta likmes vienības izmaksas (standard scales of unit cost), vienreizējie maksājumi (lump sum)) noteikšanu  un piemērošanu ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam izstrādāšanu

Anotācija

SIA “Corporate Consulting” 

29.07.2014. - 16.02.2015.

4.

Pētījums par ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējo (ex-ante) izvērtējumu

Vides pārskats

Anotācija

SIA "KPMG Baltics" 

12.03.2013. - 07.03.2014

5.

Datu pieejamība ES Kohēzijas politikas 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas ietekmes izvērtēšanai Latvijā

Vadlīnijas

SIA "Ernst & Young Baltic" 

25.09.2013. - 31.01.2014. 

6.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas efektivizācijas iespēju izvērtējums

Pielikumi

SIA „SAFEGE Baltija” 

23.07.2013. - 25.11.2013.

7.

Pētījums par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai

Saīsinājumi

SIA „Projektu un kvalitātes vadība”  

08.02.2013. - 08.10.2013.

8.

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (Pamata daļa) (1.lote)

SIA „Agile&Co”

11.07.2011. - 21.11.2011.

9.

Izvērtējums par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no īstenotajiem Eiropas Savienības fondu  projektiem

SIA "Konsorts"

01.09.2009.-

Līgums lauzts

10.

ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva

Apraksts

SIA "PricewaterhouseCoopers"

18.05.2009. - 16.10.2009.

11.

Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām

Apraksts

SIA "GF Konsultācijas"

09.12.2008. - 02.04.2009.

12.

Pētījums par horizontālās politikas „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007. – 2013. gada plānošanas periodā

SIA „CORPORATE CONSULTING”

13.08.2013. - 30.10.2013.

13.

Pētījums par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”

SIA „Ernst & Young Baltic”

30.09.2011. - 06.12.2011.

14.

Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību - 1. daļa

2. daļa

SIA „Stockholm School of Economics in Riga”

31.03.2011. - 15.12.2011.

15.

ES fondu ieguldījums un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu

SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un biedrība „ACCIPE!”

27.06.2011. - 15.10.2011.