UK Privātuma politika

Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas, Apakškomiteju sēžu un citu vadošās iestādes organizētu diskusiju laikā

1.    Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām.

Jums kā Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) Uzraudzības komitejas (turpmāk – UK), apakškomiteju (turpmāk – AK) un citu diskusiju, kuru organizē ES fondu vadošā iestāde, dalībniekam ir pienākums iepazīties ar šo privātuma politiku. Attiecīgi Finanšu ministrija paļaujas, ka pirms personu datu iesniegšanas UK un AK Sekretariātam (turpmāk – Sekretariāts), Jūs esat izlasījuši un akceptējuši veikto fizisko personas datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši šai privātuma politikai.

 

2.    Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija (turpmāk – FM), reģ. Nr.:90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: 67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@fm.gov.lv.

 

3.    Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

ES fondu UK Sekretariāts apstrādā Jūsu personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, kā arī sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, t.i., saskaņā ar:

3.1.Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr.2021/1060,  ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanas fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Vispārējā Regula) 38. panta 2. punktu;

3.2.Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 preambulas (101) punktu;

3.3.Eiropas Savienības 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 15. un 16.pantu;

3.4.Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 15. un 16.pantu;

3.5.ES fondu UK un AK reglamentiem;

3.6.  Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.478 „Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”;

3.7.Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.239 “Finanšu ministrijas nolikums”.

Sadarbība ar nevalstiskā sektora organizācijām un citiem sadarbības un sociālajiem partneriem notiek, pamatojoties uz šīs privātuma politikas 3.1.-3.5.apakšspunktā minētajiem tiesību aktiem un dokumentiem, kā arī Eiropas Komisijas 2014.gada 7.janvāra deleģēto Regulu (ES) Nr. 240/2014 par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

 

4.    Personas datu kategorijas

Sekretariāta rīcībā turpmākai datu apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā formā:

 

-       vispārīgā kontaktinformācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālrunis; UK balsstiesīgajiem locekļiem - arī personas kods;

-       fotoattēli, audioieraksti, videoieraksti, kas uzņemti šīs privātuma politikas 5.punktā minēto sēžu laikā;

-       caurlaižu un iekšējā režīma nodrošināšanai. FM ēku personas var apmeklēt tikai ar iepriekš pieteikto caurlaidi;

-       tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj FM iepazīties ar informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļa vietnes apmeklētāju ērtības un pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu (papildu informācija).

Sekretariāts apstrādā jūsu personas datus atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem. Datus par personas kodiem Sekretariāts izmanto, lai Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtu valsts amatpersonu sarakstu un saraksta grozījumus par UK balsstiesīgajiem locekļiem kā valsts amatpersonām atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 478 „Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” 19. punktam. Sekretariāts informāciju par UK locekļu personas kodiem uztur tīkla diska mapē, kas ir pieejama tikai Sekretariāta kontaktpersonām, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, personas datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu.

 

5.    Personas datu apstrādes veidi UK, AK sēžu un citu vadošās iestādes organizētu diskusiju laikā:

5.1.            AK laikā:

-       Audioieraksts, videoieraksts:

Apstrādes nolūks: Sagatavot AK sēdes protokolu, saglabāt AK laikā veiktās detalizētas diskusijas strīdus situāciju risināšanai, vienotos par turpmāko rīcību un uzdevumiem. Pēc pieprasījuma var tikt nodots AK sēdes dalībniekiem izmantošanai atbilstoši pirms sēdes pieteiktajam mērķim, piem. ar nolūku saglabāt AK laikā veiktās detalizētas diskusijas strīdus situāciju risināšanai, kā arī AK sēdēs noteikto uzdevumu efektīvākai izpildei. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu Vispārējās regulas 33.panta 2.punktā minētā atklātības principa ievērošanu, tai skaitā sabiedrības informēšanu par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem, var tikt publicēts ES fondu UK e-portfelī.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts[1] (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums, Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums un AK reglamenti)

Personas datu saņēmēji: AK un UK sēžu dalībnieki, sabiedrība

Personas datu nodošana uz trešo valsti: Nav paredzēta

5.2.            UK laikā:

-       Audioieraksts, videoieraksts:

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts[2] (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 16.pants, Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma  16 .pants un  UK reglamenti)

Personas datu saņēmēji: UK dalībnieki, sabiedrība.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: Nav paredzēta

-       Videotiešraide:

Apstrādes nolūks: Nodrošināt UK atklātību  un pieņemto lēmumu caurspīdību un sniegt visiem interesentiem/plašākai sabiedrībai iespēju sekot līdzi UK pieņemtiem lēmumiem un veiktajām diskusijām.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 16.pants,  Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma  16.pants, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.239 “Finanšu ministrijas nolikums” 6.11.apakšpunkts un UK reglamenti)

Personas datu saņēmēji: Sabiedrība

Personas datu nodošana uz trešo valsti: Nav paredzēta

-       Fotografēšana:

Apstrādes nolūks: Nodrošināt īstenojamo un īstenoto Eiropas Savienības projektu ilustrāciju pieejamību sabiedrībai, kā arī atspoguļot UK sēdes norisi. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiek publicēta FM tīmekļa vietnē.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 16.pantu,  Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma  16.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.239 “Finanšu ministrijas nolikums” 6.11.apakšpunkts un UK reglamenti)

Personas datu saņēmēji: Sabiedrība

Personas datu nodošana uz trešo valsti: Nav paredzēta

 

5.3.            Citu tematisko diskusiju ar UK un AK locekļu dalību laikā

-       Audioieraksts, videoieraksts:

Apstrādes nolūks: Sagatavot tematisko diskusiju kopsavilkumus un saglabāt šo sēžu laikā veiktās detalizētas diskusijas strīdus situāciju risināšanai.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts[3] (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 16.pants, Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma  16.pants,  UK un AK reglamenti)

Personas datu saņēmēji: AK un UK sēžu dalībnieki, sabiedrība

Personas datu nodošana uz trešo valsti: Nav paredzēta

5.4.            Visas UK un AK sēdes tiek protokolētas, savukārt par tematiskajām diskusijām tiek sagatavoti kopsavilkumi; protokoli un kopsavilkumi tiek publicēti Komitejas un AK oficiālo dokumentu vadības sistēmā https://www.esfondi.lv sadaļas Profesionāļiem apakšsadaļā Uzraudzības komiteja saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 16.pantā un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma  16.pantā, noteikto, ar mērķi nodrošināt sabiedrības informētību par ES fondu finanšu līdzekļu izlietojumu. UK un AK protokolu saturs, t.i. tajos iekļaujamā informācija, ir noteikta AK un UK reglamentos.

5.5.            Sekretariātam ir tiesības apkopot un sniegt pēc pieprasījuma informāciju par UK, AK sēžu, tematisko diskusiju dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, pārstāvēto institūciju (t.sk. amatu), e-pasta adresi un tālruņa numuru, ar mērķi apkopot datus par publiskā un nevalstiskā sektora sadarbību un līdzdalību apspriedēs par ES fondiem.

6.    Personas datu glabāšana

Jūsu personas datus, t.sk. protokolus, audio/videoierakstus, foto fiksācijas, Sekretariāts glabā līdz attiecīgā ES fondu plānošanas perioda rīkojuma par uzraudzības komitejas likvidēšanu stāšanos spēkā vai tik ilgi cik nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem tie tika iegūti.

 

Informācija par UK esošajiem un bijušajiem balsstiesīgajiem dalībniekiem (pārstāvētā institūcija, vārds, uzvārds, amats, personas kods, e-pasts), kas ir nododama Valsts ieņēmumu dienestam, tiek glabāta līdz attiecīgā ES fondu plānošanas perioda rīkojuma par uzraudzības komitejas likvidēšanu stāšanos spēkā.

 

Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar ārējo un FM iekšējo normatīvo aktu prasībām.

 

7.    Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi FM, saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt FM izsniegt informāciju par saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Ja UK sēdes laikā nevēlaties, lai Jūs fotografē, lūdzam iepriekš par to informēt Sekretariātu.

Ja Jums rodas jautājumi vai iebildumi par personas datu apstrādi un aizsardzību tieši UK vai AK laikā, ziņojiet par to Sekretariātam uz e-pasta adresi uk@fm.gov.lv. Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta.

Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, FM pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Sekretariāts ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot tā aktuālo versiju UK dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī (https://komitejas.esfondi.lv), kā arī ES fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv), un informējot par to visus UK un AK dalībniekus.

[1] datu apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

[2] datu apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

[3] datu apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras