2004. - 2006. gada plānošanas periods

ES fondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda izvērtējumi
N.p.k.
Nosaukums, dokuments
Izpildītājs
Izstrādes laiks

1.

Ex-post izvērtējums „ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2004.–2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (1.lote)

SIA „Baltijas Konsultācijas”

14.10.2010. - 13.04.2011.

2.

Izvērtējuma "Par ES Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas periodā īstenoto projektu sasniegtajiem rezultātiem un šo projektu sociālekonomisko ieguvumu ietekmes noteikšanu" ziņojums

SIA „DEA Baltika”

08.10.2010. - 23.11.2010.

3.

Ex-post izvērtējums „ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana nodarbinātības pasākumu atbalstam 2004.–2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (2.lote)

SIA „DEA Baltika”

24.08.2010.- 21.03.2011.

4.

Ex-post izvērtējums „ ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana izglītības un zinātnes atbalstam 2004.–2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (3.lote)

SIA „IS Consulting”

24.08.2010. - 11.07.2011.

5.

ES SF ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā 

SIA "PKC"

19.05.2008. - 20.08.2008.

6.

Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte

SIA "Baltic Project Consulting"

19.04.2008. - 20.08.2008.

7.

Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā

SIA "Projektu un kvalitātes vadība"

19.04.2008. - 20.08.2008.

8.

Projektu, kuros piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas notikušas būtiskas izmaiņas, analīze un vienotas metodikas izstrāde

Metodika

SIA "DEA Baltika"

15.01.2008. - 11.07.2008.

9.

ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums - 1. posma ziņojums

2.posma ziņojums

Pielikumi

Biedrība "Baltijas starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs", 
SIA "Baltijas Konsultācijas"

27.07.2007. - 30.06.2008.

10.

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda kontroļu veikšanas izmaksas - ziņojums par ESF kontroļu izmaksām

Ziņojums par KF kontroļu izmaksām

Ziņojums par ERAF kontroļu izmaksām

SIA "PricewaterhouseCoopers"

29.10.2007. - 25.02.2008

11.

Izdevumu apliecināšanas procesa atbilstības un efektivitātes izvērtējums

SIA "Ernst & Young Baltic"

04.09.2007. - 18.12.2007

12.

Potenciālais projektu pieteicēju pieprasījums pēc finanšu atbalsta uzņēmējdarbības un inovāciju aktivitātēs 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Gala ziņojums

SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija"

13.08.2007. - 28.11.2007.

13.

ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba tirgū

Noslēguma ziņojums

SIA "FACTUM"

14.05.2007. - 30.11.2007.

14.

Horizontālo prioritāšu ieviešanas izvērtējums

SIA "Ernst & Young Baltic"

23.08.2006. - 01.02.2007.

15.

Apmācību analīze lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā laukos

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

16.08.2006. - 11.01.2007.

16.

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums - 1.D.P.

2.D.P.

3.D.P.

SIA "PricewaterhouseCoopers"

31.07.2006. - 19.12.2007.

17.

Eiropas Savienības struktūrfondu sasaistes ar stratēģiskajos dokumentos nodarbinātības veicināšanai noteikto politiku novērtējums

SIA "PricewaterhouseCoopers"

17.08.2006. - 15.12.2006.

18.

VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums

SIA
"Ernst & Young Baltic"

17.02.2006. - 17.07.2006.

19.

Eiropas Savienības struktūrfondu atlases kritēriju izvērtējums

Summary

SIA "PricewaterhouseCoopers"

10.02.2006. - 11.07.2006.

20.

Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentu 2004.-2006. gadam sagatavošanas un tajos iekļauto aktivitāšu izvērtējums

Summary

SIA "PricewaterhouseCoopers"

20.02.2006. - 11.07.2006.

21.

Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības rādītāju sistēmas izvērtējums

A/S "COWI",
SIA "DEA Baltika",
SIA "PKC"

20.12.2005. - 26.05.2006.

22.

Vienotā programmdokumenta aktivitāšu ieviešanas izvērtējums

A/S "COWI",
SIA "DEA Baltika",
SIA "PKC"

20.12.2005. - 26.05.2006.

23.

Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz reģionālo attīstību Latvijā izvērtējums

A/S "COWI",
SIA "DEA Baltika",
SIA "PKC"

20.12.2005. - 26.05.2006.

24.

Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu izmantošana kultūras vajadzībām

Dokuments (bez pielikumiem)

SIA "Baltic Project Consulting"

05.12.2005. - 10.04.2006

25.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda vienotā programmdokumenta 2.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanai 

Final report

SIA "Corporate and Public Management Consulting Group"

11.07.2005. - 08.08.2005.