2021. – 2027. gada plānošanas dokumenti

Finanšu ministrija ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, kuru 2022. gada 25. novembrī apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Programma ir izstrādāta, balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Tajā ir norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji.

Finanšu ministrija aktīvi turpina gatavošanos ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzsākšanai, izstrādājot arī nepieciešamos nacionālo horizontālo tiesību aktu projektus.

N.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam (papildināts 19.12.2023).

Programmas pielikumi

EK lēmums par Programmas apsitprināšanu

Programmā iekļauto specifisko atbalsta mērķu rādītāju apraksti

Programmā iekļauto specifisko atbalsta mērķu novērtējumi atbilstoši horizontālā principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” nosacījumiem

Apstiprināts MK 02.11.2022.

Eiropas Komisijas lēmums: 25.11.2022.

Eiropas Komisijas lēmums par papildināto programmu: 22.12.2023.

2.

Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodam

EK lēmums par Partnerības līguma apstiprināšanu

Apstiprināts MK 20.09.2022.

 

Eiropas Komisijas lēmums 21.10.2022.

3.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam - Vides pārskats

Informatīvs ziņojums

Atzinums par Darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

-

4.

Kartējums sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai 2021.-2027. gadam

Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”

Informatīvā ziņojuma “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam” pielikums (XLSX)

-