2014. - 2020. gada plānošanas dokumenti

Plānošanas dokumenti 2014. - 2020. gada periodā

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" - pieejama šeit.

N.p.k.

Dokumenti

Publicēts

1.

Eiropas Komisijas apstiprinātā darbības programma

29.06.2023.

2.

Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu

1.pielikums.

2.pielikums.

3.pielikums.

11.11.2014.

3.

1.pielikums „Kopsavilkums”

27.01.2015.

4.

2.pielikums „Projektu atlase”

27.01.2015.

5.

3.pielikums „Lielo projektu saraksts”

20.07.2020.

6.

4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri”

27.01.2015.

7.

5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri”

27.01.2015.

8.

6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

27.01.2015.

9.

7.pielikums "Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)"

29.06.2023.

10.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” neoficiālais tulkojums angļu valodā

27.01.2015.

11.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” rādītāju noteikšanas apraksti

11.08.2023.

12.

Specifisko atbalsta mērķu saīsinātie nosaukumi (LV, ENG)

05.10.2021.

13.

EK lēmumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu apstiprināšanu

29.06.2023.

Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam

N.p.k.

Dokumenti

Publicēts

1.

Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam

20.05.2020.

2.

Eiropas Komisijas lēmumi par Partnerības līgumu ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un tā grozījumiem

20.05.2020

30.11.2017.

17.12.2014.

20.06.2014.

3.

1.pielikums „Kopsavilkums par ex ante nosacījumu izpildi nacionālā līmenī”

17.12.2014.

4.

2.pielikums „Kopsavilkums par Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam saskaņošanas procesā iesaistītājām institūcijām”

03.06.2014.

5.

3.pielikums „Kopsavilkums par partneru sniegtajiem būtiskākajiem komentāriem”

03.06.2014.

6.

4.pielikums „Plānotie ieguldījumi sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodā”

03.06.2014.

7.

5.pielikums „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls”

03.06.2014.

8.

6.pielikums „LAP 2014.-2020.gada pasākumu īstenošanas karte”

03.06.2014.

9.

7.pielikums „Iedzīvotāju skaits, kam 2013.gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss”

03.06.2014.

10.

8.pielikums "Aglomerācijas, kas līdz 2015.gadam neizpildīs Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu noteiktās prasības"

03.06.2014.

11.

9.pielikums "Darbības programmu sasaiste ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas (ESSBJR) prioritātēm mērķiem"

03.06.2014.

12.

10.pielikums "Informācija par direktīvām vides monitoringa un kontroles jomā, kuru īstenošanai nepieciešams ESI fondu finansējums"

03.06.2014.

13.

11.pielikums "Rīcības plāns izglītības infrastruktūras kartējuma izstrādei"

03.06.2014.

14.

Partnerības līguma ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam neoficiālais tulkojums angļu valodā

17.12.2014.