Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI)

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) sadaļa Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI) ir turpinājums 2014.-2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmai (īstenota saskaņā ar Regulu Nr. 1296/2013).

EaSI saglabā fokusu uz pierādījumos balstītas politikas veidošanu, sociālo eksperimentu veikšanu, darba mobilitātes atbalstu un nefinanšu instrumentu darbībām.

Uz EaSI attiecas tie paši politikas mērķi, kas uz ESF+, un to galvenais satvars ir Eiropas sociālo tiesību pīlārs.

EaSI koncentrējas uz šādām galvenajām politikas prioritātēm:

  1. nodarbinātība un prasmes,

  2. darba tirgi un darbaspēka mobilitāte,

  3. sociālā aizsardzība un aktīva iekļaušana,

  4. darba apstākļi.

EaSI atbalsta analītiskās darbības (apsekojumi, pētījumi, statistikas dati, metodikas, klasifikācijas, mikrosimulācijas, rādītāji, atbalsts Eiropas līmeņa novērošanas centriem un kritēriji), kuru mērķis ir veicināt uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

Ieinteresētās personas EaSI ietvaros var piedalīties tīklošanas un prasmju veidošanas darbībās.

Lai novērstu trūkumus darba tirgū un veidotu integrētu Eiropas Savienības darba tirgu, programma finansē pārrobežu partnerības un pakalpojumus pārrobežu reģionos, kā arī Eiropas Savienības mēroga mērķtiecīgas darbaspēka mobilitātes shēmas, kuru mērķis ir aizpildīt brīvās darbvietas tur, kur konstatēta nelīdzsvarotība darba tirgos.

Ne mazāk svarīga programmas daļa ir komunikācijas un informācijas izplatīšanas darbības, jo īpaši savstarpēja mācīšanās prakses apmaiņas kontekstā, novatoriskas pieejas, profesionālizvērtēšana un salīdzinošā vērtēšana, bet arī pasākumu rokasgrāmatas, ziņojumi, informatīvie materiāli un atspoguļojums presē.

Vairāk informācija par EaSI pieejama ESF+ tīmekļa vietnē, kā arī Labklājības ministrijas mājaslapā.