Finanšu korekciju piemērošana

Proporcionālo finanšu korekciju piemērošana ES fondu projektos

N.p.k.

Nosaukums, Dokuments, Dokumenta nr.

Datums

13.1.

_10.10 - Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos

1.pielikums. Vadības un kontroles sistēmu funkcijas pamatelementi un palīgelementi, lai noteiktu trūkumu apmērus un būtiskumu

2.pielikums. Finanšu korekcijas apjoma noteikšana

3.pielikums. Tiesību akti un materiāli

18.07.2014.

13.2.

EK vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanas pamatprincipiem un kritērijiem, kuras piemēro EK atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 99.un 100.pantam (ENG)

19.10.2011.

13.3.

EK vadlīnijas Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajām izmaksām piemērojamo finanšu korekciju noteikšanai publiskā iepirkuma noteikumu neizpildes gadījumā (ENG)

29.11.2007.

13.5.

Skaidrojums par proporcionālās finanšu korekcijas piemērošanu, gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi publicitātes prasību izpildē atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām

26.04.2012.

13.9.

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos

03.04.2014.