Nacionālie tiesību akti

ES fondu vadības likums

Ministru kabineta noteikumi (2007.-2013.gads)

Noteikumu nr.

Saturs

Datums

501

Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā

24.07.2012.

749

Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem

04.10.2011.

694

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu

06.09.2011.

1072

Uzraudzības komitejas nolikums

23.11.2010.

1041

Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība

09.11.2010.

740

Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus

10.08.2010.

140

Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā

16.02.2010.

1238

Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība

27.10.2009.

952

Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās

01.09.2009.

210

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība

03.03.2009.

918

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"

18.12.2007.

524

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības

31.07.2007.

419

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu

26.06.2007.

-

Apstiprinātie MK noteikumi par kārtību, kādā īsteno 2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu aktivitātes, pieejami atbildīgo iestāžu mājas lapās atbilstoši to pārziņā esošo aktivitāšu piederībai - skat. sadaļā Kontakti

-