ES struktūrfondu finansējuma sadalījums

Pa fondiem

Struktūrfonds

ES finansējums (EUR)

Latvijas līdzfinansējums (EUR)

Kopā (EUR)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

382 043 677

124 800 281

506 843 958

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

127 341 960

40 345 529

167 687 489

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)

91 848 189

46 795 066

138 643 255

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI)

24 335 000

19 727 205*

44 062 205

Kopā

625 568 826

231 668 081

857 236 907

*Ieskaitot privāto finansējumu - EUR 10 707 403

Starp prioritātēm

Prioritātes nosaukums

Fonds

ES finansējums (EUR)

Latvijas līdzfinansējums (EUR)

Kopā (EUR (%))

Līdzsvarotas attīstības veicināšana

ERAF

210 746 500

67 701 213

278 447 713 (32.58%)

Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana

ERAF

156 392 000

52 130 670

208 522 670 (25%)

Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

ESF

125 808 500

39 834 375

165 642 875 (21.22%)

Lauksaimniecības un zivsaimniecības veicināšana

ELVGF

ZVFI

115 668 000

66 350 540*

182 018 540 (18.49%)

Tehniskā palīdzība

ERAF

ESF

ELVGF

16 953 826

5 651 283

22 605 109 (2.71%)

Kopā:

625 568 826

231 668 081

857 236 907

*Ieskaitot privāto finansējumu - EUR 10 707 403

Starp nozarēm

Nozare

Finansējums (EUR (%))

Transports/IKT*

1 352 407 113 (23.7%)

Vide

786 227 485 (13.8%)

Uzņēmējdarbība un inovācijas

527 111 725 (9.2%)

Izglītība

445 208 721 (7.8%)

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

289 721 544 (5.1%)

Pilsētvide

274 506 107 (4.8%)

Zinātne

267 784 169 (4.7%)

Veselība

226 872 580 (4%)

Enerģētika

200 335 963 (2.9%)

Atbalsts ES fondu vadībai (Tehniskā palīdzība)

111 075 818 (1.9%)

Kultūra

33 203 018 (0.6%)

Administratīvās kapacitātes stiprināšana

26 493 391 (0.5%)

Tūrisms

22 000 000 (0.4%)

Lauksaimniecība un zivsaimniecība**

**Lauksaimniecība

**Zivsaimniecība

1 179 389 067 (20.7%)

1 054 373 504 (18.5%)

125 015 563 (2.2%)

Kopā

5 709 836 701

*Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

**ES fondu atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai ir Zemkopības ministrijas pārziņā