Horizontālās prioritātes, sistēma, uzraudzība

ES fondu vadības un kontroles sistēma un ES fondu ieviešanas uzraudzība, Horizontālo prioritāšu ieviešana

N.p.k.

Nosaukums, Dokuments, Dokumenta nr.

Datums

1.

Nr. 12.2. - Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā

8.pielikums - Komercdarbības atbalsta nosacījumu ieviešanas atbilstības pārbaudes lapa

23.12.2015.

2.

ES SFKF VIS Biznesa rokasgrāmata

-

3.

Ar finansējuma atgūšanu un izmaksāšanu saistītā lēmuma pieņemšana un strīda risināšanas kārtība

02.08.2013.

4.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes deleģēto funkciju uzraudzības pārbaudes, to veidi

23.10.2013.

Vadības informācijas sistēma - informācija un skaidrojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas (ES SFKF VIS) lietošanu.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (ES SFKF VIS) ir galvenais ES fondu uzraudzības instruments ES fondu uzraudzības nodrošināšanai.

ES SFKF VIS sistēmā tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodu finansētiem projektiem un migrēta informācija par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētiem projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā.

Sistēma pieejama šeit.

Izplatītākās problēmas, to risinājumi un skaidrojumi apkopoti ES SFKF VIS Biznesa rokasgrāmatā - Biežāk uzdotie jautājumi. Rokasgrāmata pieejama šeit.