2014. - 2020. gada plānošanas periods

Risku pārvaldība Eiropas Savienības (ES) fondiem 2014.-2020. gada periodā

N.p.k.

Nosaukums

Sagatavošanas datums

1.

Risku pārvaldības stratēģija 2014.-2020. gada plānošanas periodā

17.12.2019.

2.

Metodika ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu  risku pārvaldībai vadošajā iestādē

23.02.2017.

3.

Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

2.pielikums. Riska reģistra forma

05.12.2017.

4.

Pasākumu plāns

Pasākumu plāns

Pasākumu plāns

Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES fondos 2014.-2020. gada plānošanas periodā

13.12.2023.

28.08.2019.

22.06.2017.

03.05.2016.

5.

Eiropas Komisijas vadlīnijas krāpšanas riska novērtēšanai un efektīvu un samērīgu 
krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešanai

1.pielikums

Riska novērtēšanas rīks

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

16.06.2014.

6.

EK izstrādāta rokasgrāmata „Krāpšana publiskajos iepirkumos – praktisko piemēru un „sarkano karogu” apkopojums" (ENG)

2017.gads

7.

Eiropas Komisijas vadlīnijas par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu

07.04.2021.