Atbildīgo un sadarbības iestāžu protokoli

Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu sanāksmju protokoli

Dokuments
Datums

Sanāksmes par 2014.-2020.gada un 2021.-2027.gada plānošanas periodu ES fondu jautājumiem - protokols (docx)

22.02.2024.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada un 2021.–2027.gada

plānošanas periodu ES fondu jautājumiem - protokols (docx)

07.12.2021.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu jautājumiem - protokols

26.11.2020.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu jautājumiem - protokols

1. pielikums. AML/CTF/CPF/TFS prasības ES fondu saņēmējiem

2.pielikums. 2014-2020 perioda ES fondu investīciju progresa aktualitātes

3.pielikums. Apmierinātības aptaujas rezultāti 2019

4.pielikums. Vienkāršoto izmaksu piemērošana

5.pielikums. Vienas vienības izmaksu metodikas izglītībā un zinātnē

6.pielikums. Galvenie vienkāršoto izmaksu metodiku raksturojošie lielumi

29.01.2020.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu jautājumiem - protokols

1.pielikums. ES fondu ieviešanas aktualitātes

2.pielikums. Apmierinātība ar Vadošās iestādes (VI) darbību. Aptaujas rezultāti 2018

3.pielikums. Vienkāršoto izmaksu piemērošana

4.pielikums. Latvijas interešu aizstāvība - Kohēzijas politika pēc 2020. gada

5.pielikums. Finanšu ministrijas kopsavilkuma informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadu plānošanas perioda finanšu snieguma rezerves pieejamību

23.11.2018.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu jautājumiem - protokols

1.pielikums. Kopsavilkums par saņemtajiem atbildīgo iestāžu ierosinājumiem ieviešanas vienkāršošanai un paātrināšanai

2.pielikums. Riska vadība kā jauna prasība VI / AI / SI

3.pielikums. Apmierinātība ar Vadošās iestādes (VI) darbību. Aptaujas rezultāti 2017

4.pielikums. Uzraudzības aktualitātes, ieviešanas plāni, finanšu disciplīnas.

5.pielikums. 2017.gada 13. decembra ES fondu sanāksme par 2014.-2020.gada plānošanas perioda jautājumiem

6.pielikums. 2017.gada 13. decembra ES fondu sanāksmes darba kārtība par 2014.-2020.gada plānošanas perioda jautājumiem

13.12.2017.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem - protokols

1.pielikums. AI/SI apmierinātība ar Vadošās iestādes darbību. Aptaujas rezultāti 2016

2.pielikums. Izvērtējums par uzlabojumiem normatīvajos aktos

3.pielikums. Aktualitātes ES fondu finanšu plūsmu un rezultātu plānošanā

4.pielikums. TĒZES PAR INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBU VALSTS UN PAŠVALDĪBU KAPITĀLSABIEDRĪBU PROJEKTU IESNIEGUMU LIETĀS

07.12.2016.

Sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem

Izziņa

1.pielikums. AI/SI apmierinātība ar Vadošās iestādes darbību. Aptaujas rezultāti 2015

2.pielikums. VI darbinieku mobilo telefonu saraksts

3.pielikums. Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu saskaņošana

4.pielikums. Finanšu plūsmu un rezultātu plānošana un uzraudzība

5.pielikums. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam

6.pielikums. Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve

10.12.2015.