ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumu protokoli

Sanāksmju par ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem protokoli

Dokuments
Datums

Sanāksmes par ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem - protokols

Pielikums. Aktuālais horizontālo MK noteikumu laika grafiks

09.10.2014.

Sanāksmes par ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem - protokols

1.pielikums. 2014.-2020.gadu plānošanas periods Kohēzijas politikas investīciju UZRAUDZĪBA, ZIŅOJUMI

2.pielikums. Revīzijas iestādes pārbaudes periodā 2014-2020

3.pielikums. 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izveides laika grafiks

12.06.2014.