2021. - 2027. gada plānošanas periods

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss