Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
VARAM plāno veicināt pašvaldību un reģionu speciālistu prasmes klimatneitrālas ekonomikas jautājumos

VARAM plāno veicināt pašvaldību un reģionu speciālistu prasmes klimatneitrālas ekonomikas jautājumos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2023. gada 17. oktobrī Ministru kabinetā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto noteikumu projektu* pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšanai, lai nodrošinātu virzību uz klimatneitrālu ekonomiku un mazinātu riskus saistībā ar klimata pārmaiņām visvairāk skartajos reģionos, veicinot sociālekonomisko seku  mazināšanu. Projektu atlases konkurss tiks finansēts no Taisnīgas pārkārtošanās fonda, tam atvēlot 1,53 milj. eiro.

Ievērojot ar Eiropas Komisiju saskaņoto Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna tvērumu,  pasākuma ietvaros paredzēts atbalsts Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes statistiskā reģiona pašvaldību un reģionu speciālistiem. Paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, kur projekta iesniedzējs ir VARAM. Projektā kā sadarbības partneri tiks piesaistīti Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģions, kā arī ministrija paredz ciešu pašvaldību iesaisti projekta satura veidošanā.

Pasākuma ietvaros tiks īstenotas četras reģionāla mēroga mācību programmas pašvaldību un reģionu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai, organizējot zināšanu un prasmju paaugstināšanas pasākumus par tādām jomām kā piemēram, “zaļo” uzņēmējdarbības teritoriju attīstīšana, klimatdrošināšana, zaļā publiskā iepirkuma sagatavošana,  informācijas tehnoloģiju izmantošana klimatneitrālu risinājumu plānošanā u.c.  

Kopumā, paaugstinot pašvaldību un reģionu speciālistu prasmes šajā jomā, ilgtermiņā tiks veicināta reģionu līdzsvarota attīstība un transformācija virzībā uz klimatneitralitāti.

Pasākumu paredzēts īstenot līdz 2029. gada 31. decembrim. 

Pasākuma investīcijas plānotas saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam un Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.8. pasākuma „Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” īstenošanas noteikumi” (23-TA-954)

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā