Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Transportlīdzekļus EJZAF projektos turpmāk varēs iegādāties arī biedrības un zvejas produktu ražotāju organizācijas

Transportlīdzekļus EJZAF projektos turpmāk varēs iegādāties arī biedrības un zvejas produktu ražotāju organizācijas

Zemkopības ministrija

Lai mērķtiecīgāk novirzītu finansējumu zivsaimniecības projektiem un zvejas kuģa īpašniekiem, valdība otrdien, 14. maijā, pieņēmusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (SVVA). Izmaiņas galvenokārt skar transportlīdzekļu iegādes iespējas piekrastes zvejas un zivsaimniecības komersantiem, biedrībām un zvejas produktu ražotāju organizācijām un atbalsta intensitātes piemērošanu SVVA projektiem.  

Lai atbalsta saņemšanas nosacījumi būtu skaidri saprotami un nepārprotami, ar grozījumiem noteikumos pilnveidots nosacījums izdevumiem par transportlīdzekļu attiecināšanu. Turpmāk izdevumi par transportlīdzekļiem attiecināmi, ja transportlīdzeklis vienlaikus atbilst trim nosacījumiem:

  • tas ir pielāgots specifiskiem darbiem,

  • tam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas,

  • tas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta vai tas paredzēts zvejas un akvakultūras produkcijas tirdzniecībai vai pārvadāšanai.

Noteikumos precizēts nosacījums komersantiem, kuri nodarbināto pārvadāšanai paredz iegādāties mehānisko transportlīdzekli, kurš konstruēts un paredzēts ne vairāk kā 16 pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, un kuru garums nepārsniedz astoņus metrus. Turpmāk šāda transportlīdzekļa iegādes izdevumi attiecināmi tad, ja komersants nodarbina attiecīgu skaitu, bet ne mazāk par trim, strādājošo. Tāpat šāda transportlīdzekļa iegāde attiecināma arī biedrībām un zvejas produktu ražotāju organizācijām, ja tām ir vismaz astoņi biedri,

Ņemot vērā, ka SVVA pasākumā var piemērot atšķirīgu atbalsta intensitāti dažādām projekta izmaksu pozīcijām, ar grozījumiem ir noteikts, ka šādos gadījumos

  • iesnieguma sagatavošanas attiecināmajām izmaksām un

  • ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītām attiecināmajām izmaksām

piemēros atbalsta intensitāti, kas attiecināta uz vairāk nekā 50 procentiem no projekta kopējām investīcijām. Tātad projektiem ar dalīto likmi vērtēs īpatsvaru starp pamata un paaugstinātās intensitātes ieguldījumiem, vispārējām izmaksām piemērojot paaugstināto intensitāti, ja paaugstinātas intensitātes ieguldījumu ir vairāk nekā 50 procenti.

Ar grozījumiem mainīta arī norma par 100 procentu atbalsta intensitātes piemērošanu projektam vai tā daļai, kas saistīta ar piekrastes zveju, zvejas produktu apstrādi un tirdzniecību. Turpmāk 100 procentu atbalsta intensitāti šiem projektiem piemēros tikai tad, ja atbalsta pretendenta piekrastes zvejniecībā iegūto produktu īpatsvars pārsniedz 50 procentus.

Noteikumos ir veikti arī atsevišķi redakcionāli uzlabojumi un tiesību normu precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 579 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”““ stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā