Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Publiskās infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbībai piešķirs Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu 49 milj. eiro apmērā

Publiskās infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbībai piešķirs Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu 49 milj. eiro apmērā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2023. gada 17. oktobrī Ministru kabinetā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto noteikumu projektu* par atbalstu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku sociālekonomiskās sekas visvairāk skartajos reģionos. Kopējais atbalsts paredzēts no Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) 49 milj. eiro apmērā, ko novirzīs projektiem atklāta konkursa kārtībā. 

"Šo noteikumu pieņemšana ļaus labiekārtot uzņēmējdarbības teritorijas, atjaunot ēkas, izveidot pievedceļus, ielu apgaismojumus, lietus ūdens kanalizācijas u.c. Šo projektu rezultātā ir jābūt izveidotai uzņēmējiem vajadzīga infrastruktūra, kas ļautu viņiem radīt tuvāko sešu gadu laikā vismaz 400 jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas gandrīz 33 miljonu eiro apmērā. Līdzšinējā pieredze līdzīgu programmu realizācijā pierādījusi, ka ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā attīsta saimniecisko darbību reģionos, piesaista cilvēkus vietējām teritorijām un uzlabo kopējo dzīves kvalitāti," uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministre Inga Bērziņa. 

Atbalsts paredzēts Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes statistiskā reģiona pašvaldībām, to iestādēm un kapitālsabiedrībām, arī speciālās ekonomiskās zonas pārvaldēm, saimnieciskās darbības veicināšanai pašvaldībās nepieciešamās publiskās infrastruktūras, tai skaitā satiksmes infrastruktūras, uzņēmējdarbības ēku, teritoriju un industriālo pieslēgumu izveidei. 

Investīcijas plānotas saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam un Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu.   

Pasākuma ietvaros paredzēts uzlabot uzņēmējdarbības vidi, ieguldot TPF finansējumu uzņēmējdarbībai nepieciešamajā publiskajā infrastruktūrā, kā rezultātā plānots, ka komersanti, kas gūs labumu no izveidotās infrastruktūras, radīs vismaz 422 jaunas darbavietas un veiks privātās investīcijas vismaz 32,9 milj. eiro apmērā savā saimnieciskajā darbībā, radot pozitīvus stimulus nodarbinātības veicināšanai un ekonomikas attīstībai reģionos. 

Projektu atlase tiks organizēta atklāta konkursa veidā. Konkursa ietvaros priekšroku dos tiem projektiem, kas demonstrē augstāku darbavietu un nefinanšu investīciju rādītāju atdevi pret projektā ieguldāmo TPF finansējumu, kā arī paredz, ka projektā plānotās darbības vērstas uz “zaļākas uzņēmējdarbības” komersantiem  (t.i., komersanti, kas īsteno projektus uzņēmējdarbības “zaļināšanai”) un “augstāka potenciāla” komersantiem (t.i., viedās specializācijas jomas un eksportspējīgi komersanti, inovatīvu produktu vai augstas pievienotās vērtības produktu ražotāji un komersanti, kur darbinieku vidējā alga pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē attiecīgajā reģionā). Tāpat priekšroku dos arī tiem projektiem, kas paredz ieguldījumus atjaunojamos energoresursus izmantojošās tehnoloģijās enerģijas pašpatēriņam un ieguldījumus vēsturiskajās kūdras ieguves teritorijās vai rūpnieciskajās teritorijās, mazinot turpmāku vides degradāciju. Pasākuma ietvaros tiks atbalstīti augstas gatavības projekti ar izstrādātiem būvprojektiem.  

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības (ES) fondu sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi plāno izsludināt š.g. novembra beigās. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases. 

Šis pasākums ilgtermiņā veicinās reģionu līdzsvarotu attīstību un transformāciju virzībā uz klimatneitralitāti. 
 

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” īstenošanas noteikumi 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā