Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
ERAF finansējums veicinās viedo pašvaldību attīstību

ERAF finansējums veicinās viedo pašvaldību attīstību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2023.gada 27. jūnijā –  Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts, kura ietvaros pašvaldībām pieejams finansējums inovatīvu risinājumu attīstīšanai, lai uzlabotu pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteikto.  Plānotais kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 15,52 milj. eiro. 

Noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.4. pasākuma “Viedās pašvaldības” īstenošanas noteikumi” izstrādāts ar mērķi veicināt viedo pašvaldību attīstību, ieviešot viedus risinājumus pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanā. 

Ministrs Māris Sprindžuks: “Esošie reģionālie un globālie attīstības izaicinājumi kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, inovatīvu uzņēmumu zemais īpatsvars reģionos, esošo pašvaldības pakalpojumu klāsta “novecošanās”, augstas pašvaldību pakalpojumu izmaksas, kā arī klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi liek meklēt jaunus veidus, kā pašvaldībām kļūt efektīvākām, modernākām un spējīgām reaģēt uz iedzīvotāju dažādajām vajadzībām.  Projektu īstenošana dotu iespēju pašvaldībām paaugstināt to sniegto pakalpojumu efektivitāti, ieviešot viedus risinājumus, lai samazinātu pakalpojumu izmaksas uz vienu pašvaldības pakalpojuma lietotāju vai enerģijas patēriņu, vai pakalpojuma sniegšanā un saņemšanā patērēto laiku, īstenojot projektu kādā jomām.” 

Pašvaldībām būs iespēja pieteikt viedo risinājumu attīstības projektu idejas jebkuras Pašvaldību likuma 4.pantā minētās pašvaldību autonomās funkcijas ietvaros sniegto pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.  

Lai veicinātu viedos risinājumus ar reģionālā mēroga ietekmi, noteikumu projekts nosaka katra plānošanas reģiona pašvaldībām pieejamo ERAF finansējumu, nodrošinot, ka katrā plānošanas reģionā tiks ieviesti inovatīvi risinājumi pašvaldību autonomo funkciju īstenošanas  jomās. 5.1.1.4.  pasākumam plānotais kopējais ERAF finansējums – 15 529 500 eiro,  no tiem katra plānošanas reģiona teritorijai – 3 105 900 eiro.  

Paredzēts, ka atbalstāmie pašvaldību projekti tiks noteikti plānošanas reģionu un VARAM kopīgi organizētā projektu ideju priekšatlasē, kurā projektu idejas varēs iesniegt visas pašvaldības, to iestādes un kapitālsabiedrības visos plānošanas reģionos. VARAM pirms projektu ideju priekšatlases sniegs projektu iesniedzējiem informāciju par atbilstības un kvalitātes kritērijiem, saskaņā ar kuriem tiks sniegts VARAM atzinums. Ja projekta ideja atbildīs visiem projektu ideju priekšatlases vērtēšanas kritērijiem un gūs salīdzinoši augstāko vērtējumu pēc kvalitātes kritēriju izvērtēšanas, VARAM sagatavos pozitīvu atzinumu un iesniegs to attiecīgajam plānošanas reģionam, pašvaldībai un sadarbības partnerim (ja to plānots piesaistīt), kā arī Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA). CFLA pēc pirmā pozitīvā VARAM atzinuma saņemšanas par plānošanas reģiona attīstības programmā iekļauto projekta ideju izsludinās ierobežotu projektu iesniegumu atlasi un nosūtīs uzaicinājumu attiecīgā plānošanas reģiona attīstības programmā paredzētā viena vai vairāku projektu iesniedzējiem iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.  

Noteikumu projekts paredz arī nosacījumu par Latvijas Zinātnes padomes zinātniskās ekspertīzes atzinumu par to, ka projektā plānotais viedais risinājums ir inovatīvs risinājums Latvijas mērogā.   

Pasākumu paredzēts īstenot līdz 2029. gada 31. decembrim.  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 11.aprīļa Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdē. 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā