Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Atbalstīs investīcijas lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādē un meliorācijā

Atbalstīs investīcijas lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādē un meliorācijā

Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 21. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) investīcijām materiālajos aktīvos 2023.–2027. gada plānošanas periodā. Noteikumi paredz atbalstu investīcijām lauku saimniecībās, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumos, kā arī atbalstu valsts nozīmes un pašvaldību meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai.

Atbalsts paredzēts vairākos pasākumos lauku saimniecībām:

  • LA 4.1.1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai”, paredzot atbalstīt mazās un vidējās saimniecības (ar apgrozījumu 15 tūkst. – 350 tūkst. eiro), lai uzlabotu ekonomisko darbību, konkurētspēju un veicinātu kooperāciju, atbalstot ieguldījumus būvniecībā un tehnikas iegādē,

  • LA 4.1.2. “Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās”, sniedzot atbalstu lauku saimniecībām (ar apgrozījumu virs 4 tūkst. eiro) specifiskas tehnikas un aprīkojuma iegādei, piemēram, precīzām tehnoloģijām, šķidro kūtsmēslu tiešai iestrādei un citām, veicinot veikt klimata pārmaiņas mazinošus ieguldījumus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām dārzkopībā un pārkārtošanos ilgtspējīgai saimniekošanai,

  • LA 4.1.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai” sniedzot atbalstu lauku saimniecībām (ar apgrozījumu virs 4 tūkst. eiro) būvniecībai, pārbūvei, aprīkojuma iegādei, lai uzlabotu dzīvnieku turēšanas labturību, piemēram, palielinot cūkkopības saimniecībās dzīvniekam paredzēto turēšanas platību, vai pārejot uz bezsprostu dējējvistu turēšanas sistēmā, vai paaugstinātu citu labturības prasību ieviešanai un biodrošību dzīvnieku novietnēs un dzīvnieku veselību, un samazinot antimikrobiālo līdzekļu lietošanu,

  • LA 4.1.4. “Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai”, veicinot ieguldījumus atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanai un izmantošanai pašpatēriņam un energoefektivitātes paaugstināšanai (piemēram, siltumnoturības palielinājumami, energoefektīvu iekārtu iegādei, samazinot enerģijas patēriņu par 20%) lauku saimniecībās (ar apgrozījumu virs 4 tūkst. eiro) un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos.

Lai palielinātu produktu pārstrādes efektivitāti un to pievienoto vērtību, bioloģisko produktu ražošanu, celtu produktivitāti un eksportspēju, noteikumi paredz atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem intervencē LA 4.2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Intervence LA 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” paredzēts atbalsts valsts nozīmes un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, kur uz atbalstu var pretendēt valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai pašvaldība.

Noteikumi paredz turpināt pilnveidot un ieviest Tehnikas un iekārtu katalogu tehnikas iegādei, kas aizvieto iepirkuma procedūru, paātrina projekta pieteikuma aizpildīšanu un izvērtēšanu, dokumentācijas sagatavošanu un pārbaudi.

Investīcijām materiālajos aktīvos 2023.–2027. gada plānošanas periodā lauku saimniecībām būs pieejams 151,4 milj.eiro atbalsts, atbalsts ieguldījumiem pārstrādē – 38,1 milj. eiro, savukārt ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā – 36 milj. eiro. Ar šiem noteikumiem tiek ieviests Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Lauku saimniecības uz atbalstu varēs pretendēt projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, kuru plānots izsludināt šāgada rudenī, savukārt lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem projektu iesniegumu iesniegšanas kārta plānots izsludināt tuvākajā laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās. 

Noteikumi Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai investīcijām materiālajos aktīvos 2023.–2027. gada plānošanas periodā” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā