Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
28 tūkstošiem nodarbināto būs iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes

28 tūkstošiem nodarbināto būs iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes

Izglītības un zinātnes ministrija

28 tūkstošiem nodarbinātajiem būs iespējas pilnveidot un apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iegūt profesionālo kvalifikāciju vai pārkvalificēties. Mācību iespējas ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu 34,6 miljonu eiro apmērā, nodarbinātajiem palīdzēs nodrošināt noturību darba tirgū un ļaujot efektīvāk pielāgoties mainīgajiem nodarbinātības apstākļiem. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi, kas šodien, 2024. gada 7. maijā, apstiprināti valdībā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: “Lai nodrošinātu efektīvu nodarbināto prasmju attīstību un pilnveidi, ir svarīga koordinēta cilvēkkapitāla attīstība un pieaugušo izglītības jautājumu pārvaldība, tajā skaitā ar Ekonomikas ministrijas un sadarbības partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un citu partneru aktīvu iesaisti Apvienotās pieaugušo izglītības koordinācijas komisijā un mācību pieprasījuma iezīmēšanā. Latvijā pēdējo gadu laikā ir īstenotas nozīmīgas valsts atbalsta programmas ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu, kas nodrošina atbalstu pieaugušajiem prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai. Svarīgi jaunajā ES fondu programmu periodā sniegt atbalstu pieaugušo izglītībai, turpinot un pilnveidojot iesāktos darbus, ieklausoties ieteikumos un priekšlikumos, kā arī elastīgi reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem pieaugušo izglītības sistēmā.”

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās uzsver: “Sadarbībā ar ministriju izstrādātā projekta mērķis ir turpināt nodarbināto mācību satura un piedāvājuma, lai ar koledžu, tehnikumu, augstskolu un privāto izglītības iestāžu palīdzību veicinātu tādu izglītības programmu pieejamību, kas palīdz īstenoties nozaru un uzņēmumu svarīgākajam mērķim – redzēt pie sevis darbinieku, kas māk mācīties, pielāgoties jaunām tehnoloģijām un profesijas attīstības prasībām, ir apguvis digitālās un caurviju prasmes, kas veicina uzņēmumu produktivitāti vai pat dzīvotspēju.”

Mācību pieprasījumu veidos projekta sadarbības partneris - Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar nozaru pārstāvjiem un to apstiprinās EM veidota Apvienotā pieaugušo izglītības koordinācijas komisija, nodrošinot vienotu pieeju IZM, Labklājības ministrijas un EM piedāvātajiem pieaugušo izglītības pasākumiem. Par šādu modeļa īstenošanu vienošanās panākta Cilvēkkapitāla attīstības padomē. Atbilstoši saņemtajam pieprasījumam Projekta īstenotājs VIAA veiks izglītības iestāžu atlasi atbilstošo izglītības programmu īstenošanai, nodarbinātie varēs pieteikties piedāvātajām mācībām pēc savas iniciatīvas vai izmantojot karjeras konsultācijas, kas tiem projekta ievaros būs pieejamas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs, pašvaldībās un izglītības iestādēs. Iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistīšanai mācībās sadarbību ar pašvaldībām jaunā projekta ietvaros ir paredzēts būtiski pilnveidot, nodrošinot arī pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistiem plašāku atbalsta instrumentu klāstu iedzīvotāju informēšanai un iesaistīšanai mācībās.

Noteikumi paredz paplašināt izglītības programmu līmeņu tvērumu, atbalstā iekļaujot arī 5. profesionālās kvalifikācijas jeb koledžas līmeņa tālākizglītības programmas. Lai veicinātu nodarbināto iesaisti mācību programmās, ir plānota gan mērķstipendiju piešķiršana, gan atbalsts transporta izdevumu segšanai braucieniem uz mācību vai prakses vietu, gan atbalsts ar nodarbinātā izvēlētās dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā saistīto izdevumu kompensācijai programmas apguves laikā, ieskaitot atbalstu bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai. 

Lai īstenotu pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzību tiks pastiprināta sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un izstrādāta atbilstoša kvalitātes uzraudzības metodika.

Ar jauno noteikumu palīdzību paredzēts arī attīstīt individuāla nodarbināto uzrunāšanas pieeju, jo VIAA ar jau 15 gadus ilgo pieredzi karjeras atbalsta attīstībā plāno nodrošināt strādājošajiem karjeras informācijas un konsultāciju pieejamību profesionālās izglītības iestādēs un vietējās pašvaldībās. Pirms mācību uzsākšanas, būs iespēja saņemt karjeras konsultācijas, kas īpaši nozīmīgi personu ar zemu izglītības līmeni iesaistei. Individuālo pieeju visefektīvāk ir sniegt  pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, tāpēc turpināsim iesaistīt pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistus, īpaši vietās, kur nav nedz Nodarbinātības valsts filiāles, nedz arī kādas attiecīgās nevalstiskās organizācijas. 

Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas  uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” 4.2.4.2 pasākuma “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā