3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū

Atlases veids: Ierobežota Ierobežota projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā jau Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts ES fondu projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu. Parasti tas ir viens projekta iesniedzējs, piemēram, valsts aģentūra, kas darbojas bezdarba samazināšanas jomā, bet var būt arī vairāki. Parasti finansēti tiek visi projekti, kuri atbilst projektu vērtēšanas kritērijiem, jo šajā atlases veidā nav konkurences starp projektiem.

Finansējuma avots Atveseļošanas fonds
Nozare Sociālā aizsardzība
Atbalsta saņēmējs Tiešās valsts pārvaldes iestāde
Pieteikuma iesniegšana no 04.07.2023 līdz 02.08.2023
Vērtēšanas termiņš no 03.08.2023 līdz 14.09.2023
Pieejamā atbalsta statuss Īstenošanā
ES finansējums atlases kārtai 28 710 000.00€