3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām, 1.kārta

Kārta: 1

Atlases veids: Ierobežota Ierobežota projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā jau Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts ES fondu projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu. Parasti tas ir viens projekta iesniedzējs, piemēram, valsts aģentūra, kas darbojas bezdarba samazināšanas jomā, bet var būt arī vairāki. Parasti finansēti tiek visi projekti, kuri atbilst projektu vērtēšanas kritērijiem, jo šajā atlases veidā nav konkurences starp projektiem.

Finansējuma avots Atveseļošanas fonds
Nozare Sociālā aizsardzība
Atbalsta saņēmējs Tiešās valsts pārvaldes iestāde
Pieteikuma iesniegšana no 22.07.2022 līdz 23.08.2022
Vērtēšanas termiņš no 23.08.2022 līdz 29.09.2022
Pieejamā atbalsta statuss Noslēdzies
ES finansējums atlases kārtai 126 435.00€