Nr. 1304/2013 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006

Publicēts: 17.12.2013.