Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumudzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika

Publicēts: 28.03.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas