Nr. 2015/616 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 attiecībā uz tajā ietvertajām atsaucēm uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014

Publicēts: 13.02.2015.

Pielikumi: