Nr. 1302/2013 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu

Publicēts: 17.12.2013.

Pielikumi: