Nr. 1301/2013 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006

Publicēts: 17.12.2013.