Nr. 1300/2013 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

Publicēts: 17.12.2013.