Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā’’ (piemērojama attiecībā uz iepirkumiem, kas izsludināti pirms 2017.gada 1.marta)

Publicēts: 23.12.2016.