Vienotās izmaksu likmes aprēķina un piemērošanas metodika netiešo attiecināmo izmaksu segšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

Publicēts: 07.06.2022.