Esi sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!

Šeit atradīsi aktuālo informāciju par ES fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda, finansējumu.
Ja mājaslapā nav atbildes uz Tev interesējošu jautājumu, raksti mums uz e-pasta adresi: esfondi@esfondi.lv.

*Mājaslapas saturu pārvalda Finanšu ministrija.

Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

ES fondi atbalsta pētniecību un attīstību (P&A) inovāciju kapacitātes celšanai. Vairāk informācijas par pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju projektu atlasēm skatīt šeit.

IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

ES fondi atbalsta elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības lauku teritorijās, IKT risinājumu un Latvijas iekļaušanās Eiropas vienotajā digitālā tirgū veicināšanu. Vairāk informācijas par IKT pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu projektu atlasēm skatīt šeit.

Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja

ES fondi atbalsta jaunu komersantu izveidi, esošo komersantu izaugsmi un apstrādes rūpniecības īpatsvara pieaugumu. Vairāk informācijas par mazo un vidējo komersantu konkurētspējas projektu atlasēm skatīt šeit.

Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

ES fondi atbalsta primārās enerģijas patēriņa samazināšanu un efektīvas, ilgtspējīgas energoresursu izmantošanas dažādās nozarēs veicināšanu. Vairāk informācijas par pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni projektu atlasēm skatīt šeit.

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

ES fondi atbalsta plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma un apglabājamo atkritumu daudzuma samazinājumu, kā arī atkritumu atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas palielināšanu. Vairāk informācijas par vides aizsardzības projektu atlasēm skatīt šeit.

Ilgtspējīga transporta sistēma

ES fondi atbalsta kvalitatīvas un konkurētspējīgas transporta infrastruktūras nodrošināšanu. Vairāk informācijas par ilgtspējīgas transporta sistēmas projektu atlasēm skatīt šeit.

Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

ES fondi atbalsta bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto personu, t.sk. jauniešu, konkurētspējas palielināšanu darba tirgū. Vairāk informācijas par nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes projektu atlasēm skatīt šeit.

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

ES fondi atbalsta kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības nodrošināšanu personības attīstībai visos izglītības līmeņos. Vairāk informācijas par izglītības, prasmju un mūžizglītības projektu atlasēm skatīt šeit.

Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

ES fondi atbalsta nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju aktivizēšanu un šķēršļu mazināšanu iesaistei darba tirgū un sabiedrībā. Vairāk informācijas par sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas projektu atlasēm skatīt šeit.

Jaunumi

Īsteno projektu!

Eiropas Savienības fondu finansējums projektu īstenošanai ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Šeit ir pieejama informācija par projektu atlasēm, projekta iesniegšanu un īstenošanu: 

Informatīvie pasākumi

26
Okt
26
Okt
 

ES fondi 2014 - 2020

2014.-2020. gada plānošanas periodā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) finansējums projektu īstenošanai ir pieejams visdažādākajās jomās, piemēram, inovācijās, uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanā, ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstībā, izglītībā, nodarbinātībā, sociālajā iekļaušanā un vides aizsardzībā.

Pilna informācija par atbalstāmajām darbībām, atbilstošajiem finansējuma saņēmējiem, mērķa grupām un projektu atlasēm pieejama šeit un 2014. - 2020. gada plānošanas perioda sadaļā "Plānošanas dokumenti".

Kas ir Kohēzijas politika?

Kohēzijas politika ir svarīgākā ES ieguldījumu politika. Tā ir vērsta uz visiem Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kohēzijas politikas ietvaros dalībvalstīm ir pieejams trīs fondu finansējums - Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda.

Vairāk informācijas par Kohēzijas politiku, tās fondiem, to ietekmi, izvērtēšanu un revīziju skatīt šeit.

Uz augšu