}

Vispārīgā informācija

ES fondu vadība ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, ES fondu vadības sistēmas izveide, ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, projektu īstenošana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.*

ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gadā reglamentē virkne ES normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Padomes 2006.gada 11.jūlija regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF) (skat. sadaļā Saistošie dokumenti).

Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu vadību regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī Ministru kabineta noteikumi (skat. sadaļā Saistošie dokumenti).

Par ES fondu vadību kopumā Latvijā atbild Latvijas Republikas Finanšu ministrija – ES fondu vadošā iestāde. Finanšu ministrijā par ES fondu vadību atbildīgi divi departamenti – ES fondu stratēģijas departaments un ES fondu uzraudzības departaments (skat. struktūru sadaļā Vadošā iestāde).

ES fondu vadību nodrošina šādas institūcijas:

ES fondu vadības Latvijā institucionālais ietvars:(+) palielināt (+)
(*pdf)

Kontakti

Šajā sadaļā vēl varat uzzināt par šādām tēmām:

* Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2012. gada 25. janvārī
Uz augšu