}

Vispārīgā informācija

2007.-2013.g. plānošanas periods

Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, īstenojot ES reģionālo politiku,  izmanto ES sniegto finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību, ir ES fondi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija. Papildus tam Latvija saņem finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu Equal un Interreg ietvaros, kā arī piedalās dažādās citās ES finansētās programmās. Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares atbalstu 2007.-2013.g. periodā koordinē Zemkopības ministrija, administrējot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF).1 

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija saņēmusi EUR 4,53 mljrd. (EUR 4'530'447'634)  kohēzijas politikas2 mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF)3 starpniecību (skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums).

 

Galvenais valsts vidēja termiņa plānošanas dokuments 2007. - 2013.gadam ir Valsts stratēģiskais ietvardokuments, kas nosaka kopējo ES fondu apguves stratēģiju, bet plānošanas dokumentāciju veido arī trīs darbības programmas un darbības programmu papildinājumi, ar kuru palīdzību tiek vadītas ES fondu investīcijas Latvijā.

ES fondu vadību Latvijas normatīvo aktu sistēmā regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda vadības likums un 26.06.2007. MK noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu".

2007.-2013.g. plānošanas periodā ES fondu atbalsts primāri virzīts uz iedzīvotāju izglītību, uzņēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī un stiprinātus citus nepieciešamos priekšnoteikumus ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā (lai Latvija varētu sasniegt vidējos ES attīstības rādītājus, ar fondu palīdzību ir jāīsteno valsts attīstības stratēģija, ko valdība noteikusi Nacionālajā attīstības plānā.4 Valsts attīstības stratēģijas priekšplānā izvirzīts izglītots, radošs un uzņēmīgs cilvēks, bet kā galvenais mērķis noteikts uz izglītību, zinātni un konkurētspējīgiem uzņēmumiem balstīta tautsaimniecība).

Šajā sadaļā vēl varat uzzināt par šādām tēmām:

Šajā mājas lapā - www.esfondi.lv - sniegta informācija par  2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu plānošanu, vadību, uzraudzību, izvērtēšanu, kā arī ES fondu vadību Latvijā regulējošie normatīvie dokumenti un cita saistoša informācija par Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes pārziņā esošajiem jautājumiem.


 

 

1 Informācija par 2004.-2006.g. plānošanas periodu pieejama sadaļā 2004.-2006.gads
2 ES Kohēzijas politika ir kopēja ES politika, kuras mērķis ir mazināt būtiskas dažādu reģionu sociālekonomiskā attīstības līmeņa atšķirības
un mazāk attīstīto reģionu atpalicību.
3 Apzīmējums "ES fondi" šajā mājas lapā lietots tikai Finanšu ministrijas administrējamo fondu (ERAF, ESF, KF) kontekstā.
4 Detalizētāka informācija par Nacionālo Attīstības plānu pieejama NAP interneta mājas lapā www.nap.lv.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu