}

Valsts stratēģiskais ietvardokuments

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam (turpmāk – VSID) ir Latvijas līmeņa galvenais struktūrfondu un kohēzijas fonda plānošanas dokuments, kas nodrošina kohēzijas politikas sasaisti ar nacionālajām prioritātēm un pamato šo prioritāšu izvēli, kā arī nosaka fondu apguves stratēģiju, vadības ietvaru, nodrošina koordināciju starp DP un citiem finanšu instrumentiem.

VSID projekts ir sagatavots, ņemot vērā Nacionālajā attīstības plānā**, par kura izstrādi atbild Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, kā arī Latvijas Nacionālajā Lisabonas programmā, par kuras izstrādi atbildīga Ekonomikas ministrija, noteiktos mērķus un rīcības virzienus, kā arī, ievērojot Saeimas apstiprinātajā ilgtermiņa konceptuālajā dokumentā "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā" noteikto.

N.p.k.

Nosaukums

Dok.

1.

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam (MK apstiprināts 23.10.2007.)

National Strategic Reference Framework 2007-2013 (Draft)

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gada periodam kopsavilkums

Parakstīšanas dokuments par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadam elementiem Kopienas kohēzijas politikas atbalstam (25.09.2007.)

pdf

pdf (ENG)

pdf

pdf

2.

1.pielikums "Esošās situācijas analīze Valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.-2013.gada periodam" (2007.gada oktobris)

pdf

3.

2.pielikums "Informācija par papildinātības principa ievērošanu valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.–2013.gada periodam" (2007.gada oktobris)

pdf

4.

3.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums" 

3.pielikuma pielikumi

pdf

pdf

5.

4.pielikums "Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Informatīvais ziņojums"

pdf

6.

5.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Informācija par izstrādi"

pdf

7.

6.pielikums "Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Monitorings"

pdf

8.

7.pielikums "Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Kopsavilkums"

pdf

9.

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gadu perioda
tematiskajām asīm un pasākumiem (MK apstiprināts 17.07.2007.)

pdf

Arhīvs

2007.-2013.g. plānošanas perioda visa dokumentācija

Finansējuma sadalījums pa fondiem
un nacionālais līdzfinansējums

Fonds

Eiropas Kopienas finansējums
(EUR)

Latvijas līdzfinansējums
(EUR)
 

Kopējais finansējums (Eiropas Kopienas+
Latvijas) (EUR)
 

 % no SF un KF

ERAF

2'440'017'364

662'793'319

3'102'810'683

53.86%

ESF

550'653'717

97'174'186

647'827'903

12.15%

KF

1'539'776'553

381'540'358

1'921'316'911

33.99%

KOPĀ:

4'530'447'634

1'141'507'863

5'671'955'497

100.00%

 


 

 

 

 

* Skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums
** Detalizētāka informācija par Nacionālo Attīstības plānu pieejama NAP interneta mājas lapā www.nap.lv.

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu