}

Revīzijas iestādes īstenotie projekti

Revīzijas iestāde īsteno tehniskas palīdzības projektu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada darbības programmu ietvaros:

2015.gada 17.decembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2010.gada darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība ietvaros noslēgta vienošanās Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei Nr. 12.1.1.0/15/TP/001.

Projekta darbības beigu termiņš: 2018.gada 31.decembris.

Finansējuma saņēmējs - Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde.

Projekta kopējās izmaksas - 1 680 000.00 EUR, t.sk. Eiropas Savienības fondu finansējums: 100% no publiski attiecināmajām izmaksām – 1 680 000.00 EUR.

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu revīziju tādā apjomā un kvalitātē, kas sniedz pārliecību Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu apguvi.

Projekta galvenās darbības ir:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana.
 2. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
 3. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.
 4. Projekta vadības nodrošināšana.

Projekta ilgums ir 37 mēneši.

Projekta rezultātā ir plānots:

 1. Samazināt darbinieku mainību līdz 2018.gada 31.decembrim no 25% līdz 21%.
 2. Samazināt audita dienu skaitu, kas patērēts vidēji viena projekta revīzijai līdz 2018.gada 31.decembrim no 70 līdz 50 darbdienām.
 3. Nodrošināt, ka 34 Revīzijas iestādes darbinieki ir paaugstinājuši savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas līdz 2018.gada 31.decembrim.

Projektā plānotās darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana, lai nodrošinātu personāla piesaisti, attīstību, motivēšanu un noturēšanu.
 2. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, lai:
  - paaugstinātu Revīzijas iestādes darbības elastību, mazinot Revīzijas iestādes atkarību no valsts budžetā pieejamajiem naudas līdzekļiem revīzijas veikšanai Latvijas reģionos;
  - paaugstinātu Revīzijas iestādes sniegto pakalpojumu ekonomiskumu un efektivitāti, identificējot tādus specifiskos jautājumus, kuru risināšanai izdevīgāk piesaistīt ārējos ekspertus, nekā veikt Revīzijas iestādes personāla apmācību.
 3. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi, lai nodrošinātu Revīzijas iestādes darbinieku apmācību, piedaloties mācībās, semināros, sanāksmēs, konferencēs, kolokvijos, simpozijos un citos pasākumos Eiropas Savienības fondu jautājumos, kurus organizē pati Revīzijas iestāde vai citas institūcijas, kā arī lai veicinātu Revīzijas iestādes atpazīstamību.

 

____________________________________________________________

 

Revīzijas iestāde īsteno tehniskās palīdzības projektu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada darbības programmu ietvaros:

2011.gada 21.decembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas un „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros noslēgta vienošanās Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei Nr.VSID/TP/CFLA/11/12/016.

Projekta darbības beigu termiņš 2015. gada 31. decembris.

Finansējuma saņēmējs – Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1 840 031, t.sk. Eiropas Savienības fondu finansējums: 100% no attiecināmajām izmaksām - LVL 1 840 031.

Projekta vispārīgais mērķis ir kvalitatīvu un efektīvu Eiropas Savienības fondu darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas un „Infrastruktūra un pakalpojumi” Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšana 2007. - 2013.gada plānošanas periodā.

Projekta specifiskais mērķis ir palielināt Revīzijas iestādes konkurētspēju audita pakalpojumu tirgū, piesaistot personālu, veicinot tā attīstību un motivēšanu, palielinot Revīzijas iestādes darbības elastību, paaugstinot pakalpojumu ekonomiskumu un efektivitāti, nodrošinot Revīzijas iestādes darbības atbilstību Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem un Eiropas Komisijas prasībām, veicinot Revīzijas iestādes atpazīstamību, paaugstinot personāla kvalifikāciju, kompetenci un profesionalitāti.

Lai īstenotu projekta mērķus, projektā paredzētas šādas aktivitātes:

 • Eiropas Savienības fondu administrēšana;
 • Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
 • Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, t.sk.:
  o ekspertu konsultācijas Revīzijas iestādei audita un revīzijas ietvaros:
    • ekspertu konsultācijas būvniecības jautājumos;
    • ekspertu konsultācijas juridiskajos jautājumos;
  o Revīzijas iestādes darbības ārējais novērtējums atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem un Eiropas Komisijas prasībām, piesaistot ekspertus;
  o komandējumi auditu un revīzijas veikšanai Latvijas reģionos;
    • Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 9. janvārī
Uz augšu