}

Regulas (2014.-2020.gads)

REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1303/2013

(2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

 1303/2013  17.12.2013.
 2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1304/2013

2013. gada 17. decembris par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006

1304/2013 17.12.2013.
 3.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1301/2013

(2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006

1301/2013 17.12.2013.
 4.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1300/2013

(2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

1300/2013 17.12.2013.
 5.

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1299/2013

(2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"

1299/2013  17.12.2013.
6.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1302/2013

(2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu

1302/2013 17.12.2013.

 

DELEĢĒTĀS REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1076

(2015. gada 28. aprīlis), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

2015/1076 28.04.2015.
 2. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/616

(2015. gada 13. februāris) ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 attiecībā uz tajā ietvertajām atsaucēm uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
 2015/616  13.02.2015.
 3.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 522/2014

(2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā

 522/2014  11.03.2014.
4.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 481/2014

(2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību

481/2014 04.03.2014.
5.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 480/2014

(2014. gada 3. marts), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

480/2014 03.03.2014.
6.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 240/2014

(2014. gada 7. janvāris) par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

240/2014 07.01.2014.

 

ĪSTENOŠANAS REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS regula (ES) 2015/207

(2015. gada 20. janvāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz progresa ziņojuma paraugiem, informācijas par lielu projektu iesniegšanu, kopīgo rīcības plānu, īstenošanas ziņojumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, pārvaldības deklarāciju, revīzijas stratēģiju, revīzijas atzinumu un gada kontroles ziņojumu, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzes izpildes metodiku un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īstenošanas ziņojumu paraugu saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”

2015/207  20.01.2015.
2.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1011/2014

(2014. gada 22. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām

1011/2014 22.09.2014.
3.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 964/2014

(2014. gada 11. septembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem.

964/2014 11.09.2014.
4.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 821/2014

(2014. gada 28. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

821/2014 28.07.2014.
5.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 288/2014

(2014. gada 25. februāris), ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

288/2014 25.02.2014.
6.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 184/2014

(2014. gada 25. februāris), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

184/2014 25.02.2014.
7.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 215/2014

(2014. gada 7. marts), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

215/2014 07.03.2014.

 

Aktuālākā informācija Eiropas Komisijas mājaslapā.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 22. jūlijā
Uz augšu