}

Regulas (2007.-2013.gads)

 

Nr.
p.k. 

Saturs

Regulas
Nr.

Datums

LV

EN

1.

PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (konsolidētā versija)

1083/2006

11.07.2006.

2.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

1828/2006

08.12.2006.

3.

PADOMES REGULA (EK) Nr.1085/2006 ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

1085/2006

17.07.2006.

 
4.

PADOMES REGULA (EK) Nr.1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr.1164/94 atcelšanu

1084/2006

11.07.2006.

5.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)

1082/2006

05.07.2006.

6.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu (konsolidētā versija)

1081/2006

05.07.2006.

7.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu (konsolidētā versija)

1080/2006

05.07.2006.

8.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem

1268/2012 

29.10.2012.

9.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu

966/2012

25.10.2012. 

 

Proposal for a Council Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 is available here 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 23. martā
Uz augšu