}

Plānošanas dokumenti

 

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu hierarhija

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” plānoto ieguldījumu hierarhija 

 

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

Nr.p.k.

Nosaukums

Publicēts

Dok.

1.

Eiropas Komisijas apstiprinātā darbības programma

07.11.2018.

pdf

2.

Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu ar pielikumiem

 11.11.2014.

pdf
pdf
pdf
pdf

3.

Eiropas Komisijai iesniegtie grozījumi darbības programmā 28.01.2020.

pdf

4.

1.pielikums „Kopsavilkums”

27.01.2015.

pdf

5.

2.pielikums „Projektu atlase”

27.01.2015.

pdf

6.

3.pielikums „Lielo projektu saraksts”

Eiropas Komisijai iesniegtie grozījumi 3.pielikumā „Lielo projektu saraksts”

31.03.2017.

28.01.2020.

pdf

pdf

7.

4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri”

27.01.2015.

pdf

8.

5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri”

27.01.2015.

pdf

9.

6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

27.01.2015.

pdf

10.

7.pielikums "Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)"

27.01.2015.

pdf

11.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” neoficiālais tulkojums angļu valodā

27.01.2015.

pdf

12.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” rādītāju noteikšanas apraksti

20.12.2018.

zip

13.

Specifisko atbalsta mērķu rādītāju un datu apkopojums

28.06.2017.

xls

14.

Specifisko atbalsta mērķu saīsinātie nosaukumi (LV, ENG)

31.10.2017.

xls

 

Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Nr.
p.k. 
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 06.12.2017. pdf
2. Eiropas Komisijas lēmumi par Partnerības līgumu ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 20.06.2014.
17.12.2014.
pdf
pdf
3. Eiropas Komisijai iesniegtie grozījumi Partnerības līgumā 07.02.2020.

pdf

4. 1.pielikums „Kopsavilkums par ex ante nosacījumu izpildi nacionālā līmenī” 17.12.2014. pdf
5. 2.pielikums „Kopsavilkums par Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam saskaņošanas procesā iesaistītājām institūcijām” 03.06.2014. pdf
6. 3.pielikums „Kopsavilkums par partneru sniegtajiem būtiskākajiem komentāriem” 03.06.2014. pdf
7. 4.pielikums „Plānotie ieguldījumi sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodā” 03.06.2014. pdf
8. 5.pielikums „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls” 03.06.2014. pdf
9. 6.pielikums „LAP 2014.-2020.gada pasākumu īstenošanas karte”  03.06.2014. pdf
10. 7.pielikums „Iedzīvotāju skaits, kam 2013.gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss” 03.06.2014. pdf
11. 8.pielikums "Aglomerācijas, kas līdz 2015.gadam neizpildīs Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu noteiktās prasības" 03.06.2014. pdf
12. 9.pielikums "Darbības programmu sasaiste ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas (ESSBJR) prioritātēm mērķiem" 03.06.2014. pdf
13. 10.pielikums "Informācija par direktīvām vides monitoringa un kontroles jomā, kuru īstenošanai nepieciešams ESI fondu finansējums" 03.06.2014. pdf
14. 11.pielikums "Rīcības plāns izglītības infrastruktūras kartējuma izstrādei" 03.06.2014. pdf
15. Partnerības līguma ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam neoficiālais tulkojums angļu valodā 17.12.2014. pdf

Plānošanas dokumentu arhīvs 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 7. februārī
Uz augšu