}

Plānošana

ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanas progress un 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzsākšanas aktualitātes

Finanšu ministrija aktīvi turpina gatavošanos jaunā, Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda uzsākšanai. Darbības programmas apstiprināšana un tālākais ieviešanas grafiks lielā mērā ir atkarīgs no saistošā Eiropas Savienības regulējuma apstiprināšanas.

Finanšu ministrija jau šobrīd ir uzsākusi darbu pie nepieciešamo nacionālo horizontālo tiesību aktu projektiem, tomēr to saskaņošana ar nozaru ministrijām, tai skaitā publiskā apspriede, būs iespējama tikai pēc attiecīgā Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma pieņemšanas, lai būtu iespējams objektīvi un izsekojami nodrošināt nacionālā tiesiskā regulējuma atbilstības izvērtējumu. Nacionālā tiesiskā regulējuma izstrāde un saskaņošana tiks veikta atbilstoši indikatīvajam laika grafikam.

Tāpat, lai identificētu tās investīciju jomas, kurās būtu nepieciešams uzsākt investīcijas jau 2021. gadā, Finanšu ministrija ir aicinājusi ministrijas iesniegt plānus un pamatotas ātrāk finansējamu investīciju vajadzības tālākām diskusijām un konkrētu priekšlikumu iesniegšanai valdībai.

 

Turpinot darbu pie Darbības programmas un Atveseļošanas un noturības plāna pilnveides, Finanšu ministrija aicina sociālos un sadarbības partnerus, kā arī citus interesentus piedalīties atkārtotās tematiskajās diskusijās, lai pārrunātu plānotos ieguldījumus turpmākajos gados. Lai nodrošinātu pārskatāmu un savstarpēji papildinošu investīciju loģiku, šoreiz tematiskās diskusijas tiek organizēts kopā par abiem plānošanas dokumentiem, tās tematiski sadalot pa ieguldījumu jomām.

Aicinām katrai tematiskajai diskusijai pieteikt dalību atsevišķi (lūgums spiest uz tabulā norādītajām hipersaitēm). Lūgums saglabāt dalības apstiprinājuma e-pastus, jo tajos būs ietverta hipersaite uz konkrēto MS teams tematisko diskusiju. Materiāli, līdz ko tie būs pieejami, tiks ievietoti Uzraudzības komitejas e-portfelī un informācija nosūtīta arī sanāksmju dalībniekiem.

Datums Laiks Atbalsta joma Hipersaite dalības reģistrēšanai Diskusijas materiāli 
8. marts 10:00-12:00 Digitalizācija Pieteikt dalību Saite
8. marts 13:00-15:00 Ekonomikas attīstība Pieteikt dalību

Saite*

*Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija tiks pievienota līdz 05.03.2021.

8. marts 15:30-17:00 Likuma vara Pieteikt dalību Saite 
10. marts 9:00-11:30 Veselība Pieteikt dalību  
10. marts 12:00-14:30 Nevienlīdzības mazināšana Pieteikt dalību  
12. marts 10:00-12:00
13:00-15:00
Klimats un transports Pieteikt dalību  

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām:
• par tehniskiem jautājumiem sazināties ar Līvu Jirgensoni, tālr.: 67095599, e-pasts: Liva.Jirgensone@fm.gov.lv;
• par saturiskiem jautājumiem par darbības programmu 2021.–2027.gadam sazināties ar Annu Puksi, tālr. 67083930, Anna.Pukse@fm.gov.lv;
• par saturiskiem jautājumiem par Atveseļošanās un noturības plāna projektu sazināties ar Kristīni Ancāni, tālr. 67095482, Kristine.Ancane@fm.gov.lv.

 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektu (turpmāk – darbības programma). Darbības programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt investīciju platformu nākamiem septiņiem gadiem zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām.

Darbības programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda+, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējuma ietvaros. Darbības programma ir izstrādāta balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmā norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji.

 

Finanšu ministrija pateicas visiem, kas izrādīja iniciatīvu un sniedza savu viedokli un priekšlikumus Darbības programmas pilnveidošanai!

Aicinām iepazīties ar izziņu, kurā ir apkopoti visi saņemtie viedokļi, komentāri un priekšlikumi, kā arī precizēto Darbības programmas projektu.
Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām turpina aktīvu darbu pie Darbības programmas izstrādes, t.sk. tuvākajā laikā turpinot konsultācijas ar Eiropas Komisiju. Tālākā Darbības programmas virzībā un saskaņošanā jāņem vērā, ka Eiropas Savienības normatīvais regulējums 2021.–2027.gadam (regulas) vēl nav pilnībā saskaņots un apstiprināts, tas nozīmē, ka precīzāks turpmākais grafiks Darbības programmas virzībai izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā un tālāk iesniegšanai Eiropas Komisijā atkarīgs arī no regulu apstiprināšanas progresa.

Lai nodrošinātu optimālu partneri iesaisti dažādos plānošanas posmos, pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju, Finanšu ministrija plāno atkārtotas diskusijas par Darbības programmu ar sociālajiem un sadarbības partneriem ES fondu Uzraudzības komitejas/apakškomiteju formātā, kā arī regulāri informējot par aktuālajiem procesiem.

Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam - projekts

Izziņa par publiskās apspriedes ietvaros saņemtajiem komentāriem par 2021.- 2027.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas projektu

SAM un NAP pasākumu pieejamais finansējums 

Kontaktpersona par darbības programmu: Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vadītājas vietniece Anna Pukse, t.67083930; Anna.Pukse@fm.gov.lv.

Lai nodrošinātu visaptverošu partneru un sabiedrības iesaisti, ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas (turpmāk – DP) publiskās apspriešanas ietvaros*, Finanšu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām – politikas veidotājiem organizēja tematiskās diskusijas par DP plānotajām investīcijām.

Pēc iespējas kvalitatīvu saturisku diskusiju nodrošināšanai, par katru politikas mērķi tika plānota atsevišķa diskusiju sesija.

Ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju, lai pēc iespējas sekmētu visu interesantu iesaisti un līdzdalību, diskusijas tika organizētas attālināti, MS Teams platformā.

Datums Diskusija
28.augusts

9:00–12:00
2.politikas mērķis “Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību”

Izņemot 2.3.prioritāti “Ilgtspējīga mobilitāte”

13:00–16:00
3.politikas mērķis “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti un reģionālo IKT savienotību”
Kā arī 3.politikas mērķa 2.3.prioritāte “Ilgtspējīga mobilitāte”

Diskusijas kopsavilkums

3.septembris

09:00–12:00

1.politikas mērķis “Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas”

Diskusijas kopsavilkums 

13:00–16:00
4.politikas mērķis “Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”
4.1.prioritāte “Veselības veicināšana un aprūpe”
4.2.prioritāte “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”, kā arī bērnu pieskatīšana un aprūpes organizēšana

Diskusijas kopsavilkums

4.septembris

10:00–13:00
4.politikas mērķis “Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”
4.3.prioritāte “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana”

Diskusijas kopsavilkums

7.septembris

13:00–15:00
5.politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”

Diskusijas kopsavilkums 


Materiāli atrodami arī ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī: https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx -> UK e-portfelis 2021-2027 -> Plānošanas dokumenti -> Darbības programmas projekta Latvijai 2021.-2027. Sabiedriskā apspriešana.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 4. martā
Uz augšu